Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

โทษและการเพิ่มโทษ

โทษ

พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 9 ตรี , มาตรา 10 , มาตรา 11 , มาตรา 12 , มาตรา 13 และมาตรา 14 สามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. การเรียกคืนใบอนุญาตตามมาตรา 11 เมื่อมีเหตุสมควรเชื่อว่าผู้รับใบอนุญาตกระทำการละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้

2. โทษอาญาทั่วไป คือจำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันมีดังนี้

  1. โทษจำคุก และโทษปรับ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 ตรี , มาตรา 12 , มาตรา 13 และมาตรา 14
  2. โทษริบทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 10

นอกจากโทษตามที่กล่าวมาแล้ว มาตรา 15 ยังกำหนดให้ในกรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิด ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วย

ผู้ที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายและต้องถูกลงโทษทางอาญา สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ

การเพิ่มโทษ

ตามมาตรา 14 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้กระทำผิดจะได้มีความเข็ดหลาบเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากการเพิ่มโทษตามกฎหมายอาญาทั่วไป โดยกำหนดไว้ให้ในกรณีที่มีการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติการพะนันฯ อีก หากพ้นโทษมาแล้วยังไม่ครบกำหนดสามปี ให้ผู้กระทำความผิดต้องถูกเพิ่มโทษใน 2 กรณี คือ

  1. ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุกและปรับ ให้วางโทษทวีคูณ
  2. ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุกหรือปรับ ให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งในการเพิ่มโทษตามพระราชบัญญัติการพนันฯ จะนำหลักเกณฑ์ในการเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้ไม่ได้


 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com