สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

โทษและการเพิ่มโทษ

โทษ

พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 9 ตรี , มาตรา 10 , มาตรา 11 , มาตรา 12 , มาตรา 13 และมาตรา 14 สามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. การเรียกคืนใบอนุญาตตามมาตรา 11 เมื่อมีเหตุสมควรเชื่อว่าผู้รับใบอนุญาตกระทำการละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้

2. โทษอาญาทั่วไป คือจำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันมีดังนี้

 1. โทษจำคุก และโทษปรับ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 ตรี , มาตรา 12 , มาตรา 13 และมาตรา 14
 2. โทษริบทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 10

นอกจากโทษตามที่กล่าวมาแล้ว มาตรา 15 ยังกำหนดให้ในกรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิด ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วย

ผู้ที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายและต้องถูกลงโทษทางอาญา สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ

 • ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน (เจ้ามือ) หมายถึง ผู้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  เป็นเจ้าสำนัก คือ เป็นเจ้าของสถานที่ซึ่งจัดการเล่นการพนันนั้นๆ
  เป็นเจ้ามือ คือ เป็นผู้ออกการพนันให้คนอื่นแทง หรือผู้รับกินรับใช้
  เป็นผู้ทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งผิดกฎหมาย
 • ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น (ลูกค้า) หมายถึง ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นตามบัญชี ข. รวมทั้งผู้ทายหรือทำนายในการเล่นการพนันอื่นใดตามมาตรา 4 ทวิ
 • ผู้กระทำผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ในเรื่องผู้ใดอยู่ในวงการเล่นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้เล่น
 • ผู้กระทำผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ คือ ผู้ที่รับกลับคืน รับซื้อ หรือแลกเปลี่ยนรางวัลในสถานงานหรือการเล่น หรือบริเวณต่อเนื่อง และผู้เสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งเกินราคา ซึ่งหมายถึงเฉพาะการขายสลากกินแบ่ง ที่เป็นการพนันตามบัญชี ข. หมายเลข 16

การเพิ่มโทษ

ตามมาตรา 14 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้กระทำผิดจะได้มีความเข็ดหลาบเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากการเพิ่มโทษตามกฎหมายอาญาทั่วไป โดยกำหนดไว้ให้ในกรณีที่มีการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติการพะนันฯ อีก หากพ้นโทษมาแล้วยังไม่ครบกำหนดสามปี ให้ผู้กระทำความผิดต้องถูกเพิ่มโทษใน 2 กรณี คือ

 1. ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุกและปรับ ให้วางโทษทวีคูณ
 2. ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุกหรือปรับ ให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งในการเพิ่มโทษตามพระราชบัญญัติการพนันฯ จะนำหลักเกณฑ์ในการเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้ไม่ได้


 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ