สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

การฟ้องคดีการพนัน

การฟ้องคดีเกี่ยวกับความผิดการพนัน รัฐเป็นผู้เสียหายเนื่องจากความผิดการพนันเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เอกชนไม่ใช่ผู้เสียหาย รัฐโดยอัยการจึงมีอำนาจฟ้องคดีการพนันได้แต่ผู้เดียว ซึ่งการฟ้องคดีการพนันจะยึดหลักการฟ้องคดีอาญาทั่วๆ ไป ตามมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ ฟ้องต้องทำเป็นหนังสือ และมี

  1. ชื่อศาลและวัน เดือน ปี
  2. คดีระหว่างผู้ใดโจทก์ ผู้ใดจำเลย และฐานความผิด
  3. ตำแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์
  4. ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ ชาติและบังคับของจำเลย
  5. การกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี
  6. อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด
  7. ลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง

โดยถ้าเป็นการเล่นพนันชนิดใดที่มีระบุชื่อไว้ในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หมายเลขใดให้ระบุการพนันนั้นๆ ไปในฟ้อง พร้อมด้วยข้อความว่า จำเลยกับพวกเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าเป็นการพนันที่ต้องมีเจ้ามือหรือผู้จัดให้มีการเล่นก็ต้องระบุไว้ด้วยว่าใครเป็นผู้จัดให้มีการเล่น แต่ถ้าเป็นการพนันชนิดที่มิได้ระบุชื่อไว้ในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกับบัญชี ก. และบัญชี ข. ในการบรรยายฟ้องต้องเป็นข้อเท็จจริงที่บรรยายถึงวิธีการเล่นไปในฟ้อง เพื่อให้จำเลยเข้าใจข้อหาและต่อสู้คดีได้ถูกต้อง

ถ้าการเล่นพนันนั้นมีลักษณะคล้ายกับการพนันในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. ต้องอาศัยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญการพนันเป็นเครื่องวินิจฉัยความผิดของผู้กระทำผิดเพราะเป็นข้อเท็จจริง รวมทั้งโจทก์ต้องบรรยายถึงวิธีเล่นการพนันไว้ในฟ้อง ถ้าไม่บรรยายรายละเอียดวิธีการเล่นไว้ อาจถือได้ว่าฟ้องโจทก์ทำให้จำเลยไม่เข้าใจข้อหาได้ดี ซึ่งศาลอาจยกฟ้องหรือให้โจทก์แก้ฟ้องได้

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย