สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

การฟ้องคดีการพนัน

การฟ้องคดีเกี่ยวกับความผิดการพนัน รัฐเป็นผู้เสียหายเนื่องจากความผิดการพนันเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เอกชนไม่ใช่ผู้เสียหาย รัฐโดยอัยการจึงมีอำนาจฟ้องคดีการพนันได้แต่ผู้เดียว ซึ่งการฟ้องคดีการพนันจะยึดหลักการฟ้องคดีอาญาทั่วๆ ไป ตามมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ ฟ้องต้องทำเป็นหนังสือ และมี

  1. ชื่อศาลและวัน เดือน ปี
  2. คดีระหว่างผู้ใดโจทก์ ผู้ใดจำเลย และฐานความผิด
  3. ตำแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์
  4. ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ ชาติและบังคับของจำเลย
  5. การกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี
  6. อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด
  7. ลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง

โดยถ้าเป็นการเล่นพนันชนิดใดที่มีระบุชื่อไว้ในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หมายเลขใดให้ระบุการพนันนั้นๆ ไปในฟ้อง พร้อมด้วยข้อความว่า จำเลยกับพวกเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าเป็นการพนันที่ต้องมีเจ้ามือหรือผู้จัดให้มีการเล่นก็ต้องระบุไว้ด้วยว่าใครเป็นผู้จัดให้มีการเล่น แต่ถ้าเป็นการพนันชนิดที่มิได้ระบุชื่อไว้ในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกับบัญชี ก. และบัญชี ข. ในการบรรยายฟ้องต้องเป็นข้อเท็จจริงที่บรรยายถึงวิธีการเล่นไปในฟ้อง เพื่อให้จำเลยเข้าใจข้อหาและต่อสู้คดีได้ถูกต้อง

ถ้าการเล่นพนันนั้นมีลักษณะคล้ายกับการพนันในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. ต้องอาศัยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญการพนันเป็นเครื่องวินิจฉัยความผิดของผู้กระทำผิดเพราะเป็นข้อเท็จจริง รวมทั้งโจทก์ต้องบรรยายถึงวิธีเล่นการพนันไว้ในฟ้อง ถ้าไม่บรรยายรายละเอียดวิธีการเล่นไว้ อาจถือได้ว่าฟ้องโจทก์ทำให้จำเลยไม่เข้าใจข้อหาได้ดี ซึ่งศาลอาจยกฟ้องหรือให้โจทก์แก้ฟ้องได้

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ