สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประมวลคำกฎหมายจากราชกิจจานุเบกษา คำว่า “พนัน” ผู้จัดทำได้รวบรวมกฎหมายเฉพาะกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ซึ่งประกอบด้วยพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์กับคำว่า “พนัน” อีก 1 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 แต่โดยที่กฎหมายได้กำหนดให้การเล่นไพ่เป็นความผิดที่เกี่ยวกับการพนันตามพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 เนื่องจากมีการใช้ไพ่เป็นอุปกรณ์ในการเล่นการพนันตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก. ลำดับที่ 9 และบัญชี ข. ลำดับที่ 21 ท้ายพระราชบัญญัติการพะนันฯ

ดังนั้น พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 จึงไม่ใช่กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการพนันโดยตรง ผู้เรียบเรียงจึงไม่ได้นำพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 มาเขียนอธิบายไว้อย่างละเอียดในที่นี้ แต่จะขออธิบายสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้อย่างคร่าวๆ ดังนี้ พระราชบัญญัติไพ่ฯ เป็นกฎหมายที่กำหนดความหมายของไพ่ สถานที่ยื่นชำระภาษี การจัดเก็บภาษีไพ่ ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี อัตราค่าธรรมเนียมไพ่ อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับประทับตราไพ่และค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ขายไพ่ หน้าที่ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต อำนาจในการสั่งริบไพ่ บทลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับไพ่ เป็นต้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอำนาจออกกฎกระทรวงวางข้อกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายไพ่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์โดยการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการดำเนินการเกี่ยวกับไพ่เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าหากผู้อ่านสนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวบทกฎหมายที่ได้จัดนำมาไว้ในภาคผนวกท้ายคำอธิบายนี้

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย