สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประมวลคำกฎหมายจากราชกิจจานุเบกษา คำว่า “พนัน” ผู้จัดทำได้รวบรวมกฎหมายเฉพาะกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ซึ่งประกอบด้วยพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์กับคำว่า “พนัน” อีก 1 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 แต่โดยที่กฎหมายได้กำหนดให้การเล่นไพ่เป็นความผิดที่เกี่ยวกับการพนันตามพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 เนื่องจากมีการใช้ไพ่เป็นอุปกรณ์ในการเล่นการพนันตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก. ลำดับที่ 9 และบัญชี ข. ลำดับที่ 21 ท้ายพระราชบัญญัติการพะนันฯ

ดังนั้น พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 จึงไม่ใช่กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการพนันโดยตรง ผู้เรียบเรียงจึงไม่ได้นำพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 มาเขียนอธิบายไว้อย่างละเอียดในที่นี้ แต่จะขออธิบายสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้อย่างคร่าวๆ ดังนี้ พระราชบัญญัติไพ่ฯ เป็นกฎหมายที่กำหนดความหมายของไพ่ สถานที่ยื่นชำระภาษี การจัดเก็บภาษีไพ่ ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี อัตราค่าธรรมเนียมไพ่ อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับประทับตราไพ่และค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ขายไพ่ หน้าที่ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต อำนาจในการสั่งริบไพ่ บทลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับไพ่ เป็นต้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอำนาจออกกฎกระทรวงวางข้อกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายไพ่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์โดยการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการดำเนินการเกี่ยวกับไพ่เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าหากผู้อ่านสนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวบทกฎหมายที่ได้จัดนำมาไว้ในภาคผนวกท้ายคำอธิบายนี้

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ