Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติการออกสลากกินแบ่งหรือออกสลาก กินรวบตามความในมาตรา 854 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อผู้จัดให้ มีการเล่นรายใดได้รับอำนาจหรือสัตยาบันจากรัฐบาลแล้ว สัญญาก็ผูกพันกันและฟ้องบังคับการได้ เช่น

  1. การอนุมัติให้ออกสลากงวดพิเศษของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้าง “ตึกกัลยาณิวัฒนา” พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เป็นกรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ (มติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2537)
  2. การอนุมัติให้ออกสลากกินแบ่งกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 18 ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 โดยให้ประสานการดำเนินงานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไป กับให้กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงเพื่อลดหย่อนอันตราภาษีที่จัดเก็บตามกฎหมายการพนัน ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้กระทรวงการคลังออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่มตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (มติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537)
  3. การอนุมัติให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกสลากงวดพิเศษ เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา เป็นเงิน 403,160,000 บาท ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2523 เรื่อง การยกเว้นภาษีอากรกรณีสลากการกุศลของกองทัพอากาศ เป็นกรณีพิเศษ (มติเมื่อวันที่ (18 เมษายน 2538)
  4. การอนุมัติตามมติคณะทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกสลากงวดพิเศษ โดยเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) กระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย และกระทรวงกลาโหมออกสลากบำรุงการกุศลงวดพิเศษ กับอนุมัติเป็นหลักการให้หน่วยงานใดที่ได้รับอนุมัติให้ออกสลากงวดพิเศษได้รับการลดหย่อนภาษีการพนัน และการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับผู้ถูกรางวัล การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผู้มีเงินได้ที่ได้รับจากการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลาก และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการเฉพาะการขายสลาก ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวรับไปดำเนินการออกกฎหมายลดหย่อน หรือยกเว้นภาษีในเรื่องนี้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นรายกรณีดังเช่นที่ผ่านมา และให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติให้ออกสลาก งวดพิเศษควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และต้องได้รับการตรวจรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (มติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539)
  5. การอนุมัติในหลักการให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ออกสลากกินแบ่งเพื่อหารายได้พัฒนากีฬาของชาติตามนโยบายของรัฐบาล ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท (มติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539)
  6. การอนุญาตให้ออกสลากกินแบ่งกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในวงเงิน 300 ล้านบาท และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการออกกฎกระทรวงเพื่อลดหย่อนภาษีที่จัดเก็บจากสลากกินแบ่งกีฬาฯ โดยจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.5 กับอนุมัติให้ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งกีฬาฯ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินรางวัลมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ (13 พฤษภาคม 2540)
  7. การอนุมัติให้กองทัพเรือออกสลากกินแบ่งงวดพิเศษ เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์บำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวงเงิน 160 ล้านบาท ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ โดยให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) รับข้อสังเกตของสำนักงบประมาณ และรับหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการออกสลากงวดพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา การควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน และการตรวจรับรองของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปดำเนินการด้วย (มติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2540)
  8. การอนุมัติให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกสลากกินแบ่งการกุศล 1 งวด วงเงิน 50 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สภาสังคมสงเคราะห์ฯ) รับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ และรับหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการออกสลากงวดพิเศษเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา การควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน และการตรวจรับรองของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปดำเนินการด้วย (มติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2540)
  9. การอนุมัติให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกสลากบำรุงการกุศลงวดพิเศษ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (โครงการเตรียมกำลังคนภาคราชการเพื่ออนาคต) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยปรับลดวงเงินให้เหลือ 266,000,000 บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เกี่ยวกับรูปแบบการจัดหาเงินโดยการออกสลากงวดพิเศษนั้น มีลักษณะเป็นการมอมเมาประชาชนในทัศนะของสาธารณชน ไม่ควรนำมาดำเนินการในทำนองนี้อีก เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2541 ที่ให้ระงับการออกสลากบำรุงการกุศล ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นโดยให้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเป็นรายๆ ไป) ไปพิจารณาดำเนินการด้วย (มติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2541)

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com