Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

การเล่นการพนันตามบัญชี ข.

1. การเล่นต่างๆ ที่ให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันกัน
2. การเล่นวิ่งวัวคน
3. การเล่นชกมวย มวยปล้ำ
4. การเล่นแข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
5. การเล่นชี้รูป
6. การเล่นโยนห่วง
7. การเล่นโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ
8. การเล่นตกเบ็ด
9. การเล่นจับสลากโดยวิธีใดๆ
10. การเล่นยิงเป้า
11. การเล่นปาหน้าคน ปาสัตว์หรือสิ่งของ
12. การเล่นเต๋าข้ามด่าน
13. การเล่นหมากแกว
14. การเล่นหมากหัวแดง
15. การเล่นบิงโก
16. การเล่นสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ
17. การเล่นโตแตไลเซเตอร์
18. การเล่นสวีป
19. การเล่นบุ๊กเมกิง
20. การขายสลากต่างประเทศ
21. การเล่นไพ่ต่างๆ
22. การเล่นดวด
23. การเล่นบิลเลียด
24. การเล่นข้องอ้อย
25. การเล่นสะบ้าทอย
26. การเล่นสะบ้าชุด
27. การเล่นฟุตบอลโต๊ะ
28. การเล่นเครื่องเล่นไฟฟ้า จักรกล หรือสปริง

-----------------------------------------------------------------------------

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com