สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

1. การเล่นต่างๆ ที่ให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขันกัน
2. การเล่นวิ่งวัวคน
3. การเล่นชกมวย มวยปล้ำ
4. การเล่นแข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
5. การเล่นชี้รูป
6. การเล่นโยนห่วง
7. การเล่นโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆ
8. การเล่นตกเบ็ด
9. การเล่นจับสลากโดยวิธีใดๆ
10. การเล่นยิงเป้า
11. การเล่นปาหน้าคน ปาสัตว์หรือสิ่งของ
12. การเล่นเต๋าข้ามด่าน
13. การเล่นหมากแกว
14. การเล่นหมากหัวแดง
15. การเล่นบิงโก
16. การเล่นสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ
17. การเล่นโตแตไลเซเตอร์
18. การเล่นสวีป
19. การเล่นบุ๊กเมกิง
20. การขายสลากต่างประเทศ
21. การเล่นไพ่ต่างๆ
22. การเล่นดวด
23. การเล่นบิลเลียด
24. การเล่นข้องอ้อย
25. การเล่นสะบ้าทอย
26. การเล่นสะบ้าชุด
27. การเล่นฟุตบอลโต๊ะ
28. การเล่นเครื่องเล่นไฟฟ้า จักรกล หรือสปริง

การเล่นการพนันตามบัญชี ข.

22. การเล่นดวด

อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้กระดานสำหรับการเล่นดวดรูปสี่เหลี่ยมทุกมุมของกระดานขีดเป็นช่องตารางไว้เป็น 3 แถวๆ 5 ช่อง รวมเป็น 15 ช่อง ขีดกากบาทเป็นช่องไว้ 2 ช่อง มีเบี้ยจั่นสำหรับเท 5 เบี้ย และเบี้ยสำหรับใช้เป็นตัวเดินฝ่ายละ 3 เบี้ย พร้อมทั้งกระบอกสำหรับเทเบี้ยและกระบอกเติ่งดวด 1 ชุด

วิธีเล่น

  1. ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนั่งเทดวดอยู่ตรงด้านเติ่งดวดของกระดานสำหรับเดินแต้ม ผลัดกันเทคนละครั้ง ใครจะเป็นผู้เริ่มเทก่อนนั้นแล้วแต่จะตกลงกัน
  2. การจะเริ่มต้นเดินแต้มได้ (เกิด) ผู้เริ่มเทจะต้องเทให้เบี้ยนั้น หงายเพียง 1 เบี้ย หรือหงายทั้ง 5 เบี้ย หรือคว่ำทั้ง 5 เบี้ย อย่างใดอย่างหนึ่ง
  3. เมื่อเกิดได้แล้วผู้เทจะเทได้เบี้ยหงายเท่าไรก็เดินไปตามช่องตารางทางซ้ายมือของช่องกลางก่อน แล้วเดินต่อไปตามลำดับทางช่องขวา
  4. ถ้าผู้เทเริ่มเทหงายได้เพียง 1 เบี้ย เกิดได้ตัวเดียว ถ้าเทหงายได้ 5 เบี้ย หรือคว่ำได้ทั้ง 5 เบี้ย เกิดพร้อมกันทั้งสามตัว เมื่อฝ่ายใดเทให้หงายได้ 1 เบี้ย เทหงายได้ 5 เบี้ย หรือคว่ำได้ 5 เบี้ย แล้วเรียกว่า “ดวด” มีสิทธิที่จะได้เล่นอีกหนึ่งครั้ง
  5. การเดินเบี้ยไปตามช่องตามแต้มที่เทได้ เมื่อช่องที่แต้มหยุดมีตัวเดินของฝ่ายตรงข้ามวางอยู่ก่อนแล้ว หากผู้เล่นมีความประสงค์ที่จะหยุดตามช่องนั้นก็ทำได้โดยตีตัวเดินของฝ่ายตรงข้ามซึ่งอยู่ในช่องนั้นให้กลับลงไปเริ่มต้นใหม่ หรือไม่คิดจะตีก็เดินตัวอื่นของตนแทน การตีตัวเดินของฝ่ายตรงข้ามนั้นสามารถตีได้ทุกช่อง ยกเว้นช่องที่มีเครื่องหมายกากบาทเท่านั้น
  6. ถ้าฝ่ายใดสามารถทอดเบี้ยเดินแต้มนับตั้งแต่ช่องเกิด เวียนไปทางขวาตามช่องทางเดินตลอดทั้ง 4 มุมของกระดานจนกลับมาผ่านช่องเกิดของตนที่เริ่มต้นเดินได้ทั้งสามตัวก่อนอีกฝ่ายหนึ่ง ถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะได้สินพนันตามที่ตกลงกันไว้

-----------------------------------------------------------------------------

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย