Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล

เป็นการเล่นที่มีการเสี่ยงโชค และได้รางวัลจากการเสี่ยงโชคนั้นซึ่งไม่ใช่การพนันโดยแท้จริง ได้แก่

1. การเล่นหมายเลข 5 ถึง 15 แห่งบัญชี ข.

ได้แก่การชี้รูป โยนห่วง โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ ตกเบ็ด จับสลากโดยวิธีต่างๆ ยิงเป้า ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งอื่นใด เต๋าข้ามด่าน หมากแกว หมากหัวแดง บิงโก ซึ่งล้วนแต่เป็นการเล่นที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงโชคเพื่อรับรางวัล โดยผู้เล่นมิได้มีความตั้งใจพนันขันต่อเพื่อเอาชนะกันและกัน เยี่ยงการพนันโดยทั่วๆ ไป กฎหมายจึงกำหนดไว้เป็นพิเศษดังนี้

  1. ผู้จัดให้มีการเล่นหรือผู้เล่นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้
  2. ห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานที่มีงานหรือการเล่น หรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่น

2. การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค

การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ไม่ถือว่าเป็นการเล่นการพนัน แต่เป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 กล่าวคือ

ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลในทางแพ่งเป็นสัญญาผูกพันระหว่างผู้จัดและผู้เข้าเล่นหรือผู้เข้าแข่งขัน โดยถือว่าเป็นคำมั่นจะให้รางวัลหรือคำมั่น ในการประกวดชิงรางวัล ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 362 – 365 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 จะทำให้มีความผิดทางอาญาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 14

การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลกำลังเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในสังคมปัจจุบัน โดยมีการกระทำในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกาศโฆษณาให้ประชาชนนำชิ้นส่วนของสินค้าประเภทต่างๆ ที่ได้ซื้อไปนำชิ้นส่วนที่ได้ประกาศส่งกลับไปยังบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้าเพื่อรับรางวัลโดยการจับสลาก หรือการจัดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการเล่นหรือร่วมเกมส์การแข่งขันในลักษณะต่างๆ ตามเงื่อนไขกติกาที่ ผู้จัดกำหนดขึ้น โดยมีการให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือการเล่นดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาสินค้าหรือกิจการของผู้จัด

สาเหตุที่ทำให้การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลโดยการเสี่ยงโชคไม่เป็นการพนันและขันต่อ เนื่องจากไม่มีการได้เสียระหว่างคู่สัญญาเหมือนกับการพนันและขันต่อที่ต้องมีทั้งทางได้และทางเสีย ถึงแม้ในการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลจะมีการเสี่ยงโชคเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ แต่ในระหว่างคู่สัญญานั้นผู้จัดให้มีแต่ทางเสียไม่มีทางได้ และผู้เข้าเล่นก็มีแต่ทางได้ไม่มีทางเสีย ถ้าหากผู้เข้าเล่นมีทางเสียด้วยแล้วก็จะเป็นการพนันและขันต่อ

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com