สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

เป็นบทบัญญัติที่ใช้อุดช่องว่างสำหรับการพนันอื่นใดที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือไม่มีลักษณะคล้ายกับบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือที่ยังไม่มีกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ กล่าวคือ เป็นการกำหนดเผื่อเอาไว้ในอนาคต หากมีการเล่นอื่นใดนอกจากบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือไม่มีลักษณะคล้ายกับบัญชีทั้งสองนั้น ถ้ามีผู้เล่นจะอ้างว่าไม่มีกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ไม่ได้ ดังนั้น การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ จึงเป็นการเล่นที่ไม่มีกฎหมายหรือกฎกระทรวงระบุชื่อไว้ หรือเล่น กันอย่างไร หรือพนันกันโดยวิธีใด จึงเป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องบรรยายไปในฟ้องให้ศาลและจำเลยเข้าใจ

การเล่นสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ ตามมาตรา 9

เป็นบทบัญญัติพิเศษเฉพาะของการเล่นที่ต้องเสี่ยงโชค ซึ่งต่างจากการเล่นเสี่ยงโชคที่เป็นการให้รางวัลตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ตรงที่การเล่นเสี่ยงโชคตามที่บัญญัติในมาตรา 9 เป็นการเล่นที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการพนัน และต้องใช้ระยะเวลาในการขายสลากหรือเบอร์สำหรับให้ลูกค้าเสี่ยงโชค การเล่นสลากกินรวบโดยปกติจะมีการชำระเงินค่าสลากหรือเบอร์ก่อนที่สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนั้นๆ จะออกรางวัล โดยเป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าถึงกำหนดวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ใช้ตัดสินสลากกินรวบออก ผู้เล่นรายใดยังไม่ได้ชำระเงินค่าสลากหรือเบอร์ ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลจากผู้จัดให้มีการเล่น (เจ้ามือ)

 

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย