สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การพนัน

       ประเทศไทยได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการพนันขึ้นใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว โดยในระยะแรกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันจะเป็นลักษณะของการควบคุมในรูปแบบของการจัดเก็บอากรบ่อนเบี้ย ต่อมาได้มีการบัญญัติกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 18 ว่าด้วยการพนันและขันต่อ เกี่ยวกับหนี้ที่เกิดจากการพนัน หลังจากนั้นได้มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันไว้อย่างชัดเจน โดยออกเป็นพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2473 และพระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้เป็นกฎหมายอันเกี่ยวกับความผิดและบทลงโทษทางอาญา

การที่กฎหมายได้กำหนดความผิดและบทลงโทษในทางอาญาไว้ เท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยจากการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปของภาษีอากรบ่อนเบี้ยมาเป็นการควบคุมและลงโทษผู้ฝ่าฝืนในทางอาญา เพื่อไม่ให้มีการเล่นการพนันกันอย่างเสรีและแพร่หลาย โดยควบคุมไม่ให้การพนันบางประเภทขออนุญาตเล่นได้เว้นแต่จะมีพระราชกฤษฎีกาให้เล่น และให้เล่นได้ในสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น

การพนันบางประเภทจะจัดให้มีการเล่นก็ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตก่อน ดังนั้น การที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันขึ้นใช้บังคับโดยตรงจึงเป็นเหมือนเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้ประชาชนมัวเมาในการเสี่ยงโชคจนขาด ความยั้งคิด อันจะก่อให้เกิดอาชญากรรมตามมาภายหลังและสร้างปัญหาต่อสังคม ในหัวข้อเรื่อง “พนัน” นี้ ผู้เรียบเรียงได้รวบรวมกฎหมายว่าด้วยการพนัน ได้แก่ พระราชบัญญัติการพะนัน พุทธศักราช 2478 และกฎหมาย อนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติการพะนันฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมารวบรวมไว้ ส่วนในเรื่องของพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 ผู้เรียบเรียงไม่ได้นำรายละเอียดของกฎหมายมาอธิบายไว้ในหัวข้อนี้ด้วย เพียงแต่ได้นำเอาตัวบทกฎหมายมาประกอบไว้ให้ผู้ที่มีความสนใจได้ศึกษาไว้ในภาคผนวกเท่านั้น

ความหมายและคำนิยามคำว่า “พนัน”
ประวัติและวิวัฒนาการของการพนัน
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ
กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
ประเภทของการพนัน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน
ลักษณะของการกระทำผิด
ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน
สินบนนำจับ
การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
ใบอนุญาต
สถานที่ยื่นใบอนุญาต
ข้อยกเว้นการพนันที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
แนวทางในการพิจารณาการขอใบอนุญาต
ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน
โทษและการเพิ่มโทษ
การฟ้องคดีการพนัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำพิพากษาของศาลฎีกา
ความเห็นทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การเล่นการพนันตามบัญชี ก.
การเล่นการพนันตามบัญชี ข.
การเล่นการพนันที่เป็นการเล่นที่ให้รางวัล
การเล่นตามมาตรา 4 ทวิ

บรรณานุกรม

  1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
  2. กฎหมายการพนัน ฉบับทำงาน โดยนายสมพร พรหมหิตาธร , พลตำรวจโท ดรุณ โสตถิพันธุ์ , นางศรีนิดา พรหมหิตาธร และพันตำรวจเอก โดม วิศิษฏ์สรอรรถ
  3. คู่มือกฎหมายการพนัน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  4. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม การพนันขันต่อ โดย นายมาโนช สุทธิวานฤพุฒิ
  5. เอกสารเผยแพร่ในการอบรมอัยการผู้ช่วยของกรมอัยการ โดย พันตำรวจเอก ทัศนะ คล่องพยาบาล ผู้ชำนาญการพนันกรมตำรวจ
  6. “พนัน” นายมีชัย ฤชุพันธุ์ คำกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  7. ห้องสมุด ตัวบทกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา และความเห็นทางกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ