สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ / อ.วิชาญ

องค์กรนิติบัญญัติ

แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรนิติบัญญัติ คือการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการใช้อำนาจอธิปไตย

ลัทธิเทพาธิปไตย คือยุคสมัยที่กษัตริย์มีอำนาจและเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย เมื่อลัทธิเทพาธิปไตย เสื่อมลง มีการพยายามจำกัดขอบเขตอำนาจของกษัตริย์ โดยเชื่อว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน จึงเกิดลัทธิประชาธิปไตยขึ้น

มองเตสกิเออ ได้แบ่งแยกอำนาจอธิปไตย ออกเป็น 3 ส่วนและกำหนดองค์กรผู้ใช้ อำนาจต่างๆดังนี้

  • อำนาจบริหาร องค์กรผู้ใช้ อำนาจ คือ คณะรัฐมนตรี หรือประมุขฝ่ายบริหาร
  • อำนาจตุลาการ องค์กรผู้ใช้ อำนาจ คือ ศาล
  • อำนาจนิติบัญญัติ ถือว่าเป็นอำนาจที่สำคัญที่สุด
  • เนื่องจาก การกระทำการใดๆต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน เช่น การจัดทำ ก.ม ,การประกาศสงคราม , การเปลี่ยนแปลงอาณาเขต , การทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ การพิจารณายอมรับว่าประเทศใดมีรัฐสภาที่ถูกต้องหรือไม่ จะพิจารณาที่รัฐสภาที่ถูกต้องตามครรลองของระบบ คือการได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน

วิวัฒนาการขององค์กรนิติบัญญัติในระบอบการปกครองแบบรัฐสภา รัฐสภา(องค์กรนิติบัญญัติ)ของอังกฤษ ได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่บทแห่งการปกครองระบอบรัฐสภา

ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการในระบบทุนนิยม “ฟาสซิสม์”
องค์กรนิติบัญญัติ
วิวัฒนาการทางการปกครองของประเทศอังกฤษ
ความเป็นมาขององค์กรนิติบัญญัติ ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ลักษณะของรัฐสภา
อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
องค์กรบริหาร
อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหาร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย