Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ / อ.วิชาญ

องค์กรนิติบัญญัติ

แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรนิติบัญญัติ คือการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการใช้อำนาจอธิปไตย

ลัทธิเทพาธิปไตย คือยุคสมัยที่กษัตริย์มีอำนาจและเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย เมื่อลัทธิเทพาธิปไตย เสื่อมลง มีการพยายามจำกัดขอบเขตอำนาจของกษัตริย์ โดยเชื่อว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน จึงเกิดลัทธิประชาธิปไตยขึ้น

มองเตสกิเออ ได้แบ่งแยกอำนาจอธิปไตย ออกเป็น 3 ส่วนและกำหนดองค์กรผู้ใช้ อำนาจต่างๆดังนี้

วิวัฒนาการขององค์กรนิติบัญญัติในระบอบการปกครองแบบรัฐสภา รัฐสภา(องค์กรนิติบัญญัติ)ของอังกฤษ ได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่บทแห่งการปกครองระบอบรัฐสภา

ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการในระบบทุนนิยม “ฟาสซิสม์”
องค์กรนิติบัญญัติ
วิวัฒนาการทางการปกครองของประเทศอังกฤษ
ความเป็นมาขององค์กรนิติบัญญัติ ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ลักษณะของรัฐสภา
อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
องค์กรบริหาร
อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหาร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com