สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ / อ.วิชาญ

องค์กรนิติบัญญัติ

แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรนิติบัญญัติ คือการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการใช้อำนาจอธิปไตย

ลัทธิเทพาธิปไตย คือยุคสมัยที่กษัตริย์มีอำนาจและเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย เมื่อลัทธิเทพาธิปไตย เสื่อมลง มีการพยายามจำกัดขอบเขตอำนาจของกษัตริย์ โดยเชื่อว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน จึงเกิดลัทธิประชาธิปไตยขึ้น

มองเตสกิเออ ได้แบ่งแยกอำนาจอธิปไตย ออกเป็น 3 ส่วนและกำหนดองค์กรผู้ใช้ อำนาจต่างๆดังนี้

  • อำนาจบริหาร องค์กรผู้ใช้ อำนาจ คือ คณะรัฐมนตรี หรือประมุขฝ่ายบริหาร
  • อำนาจตุลาการ องค์กรผู้ใช้ อำนาจ คือ ศาล
  • อำนาจนิติบัญญัติ ถือว่าเป็นอำนาจที่สำคัญที่สุด
  • เนื่องจาก การกระทำการใดๆต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน เช่น การจัดทำ ก.ม ,การประกาศสงคราม , การเปลี่ยนแปลงอาณาเขต , การทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ การพิจารณายอมรับว่าประเทศใดมีรัฐสภาที่ถูกต้องหรือไม่ จะพิจารณาที่รัฐสภาที่ถูกต้องตามครรลองของระบบ คือการได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน

วิวัฒนาการขององค์กรนิติบัญญัติในระบอบการปกครองแบบรัฐสภา รัฐสภา(องค์กรนิติบัญญัติ)ของอังกฤษ ได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่บทแห่งการปกครองระบอบรัฐสภา

ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการในระบบทุนนิยม “ฟาสซิสม์”
องค์กรนิติบัญญัติ
วิวัฒนาการทางการปกครองของประเทศอังกฤษ
ความเป็นมาขององค์กรนิติบัญญัติ ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ลักษณะของรัฐสภา
อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
องค์กรบริหาร
อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ