สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ / อ.วิชาญ

วิวัฒนาการทางการปกครองของประเทศอังกฤษ

 • ค.ศ ที่ 11 อังกฤษมีการปกครองตามลัทธิฟิวดัล มีเจ้านคร(วาสซัล Vassal) เป็นผู้รับใช้กษัตริย์ในการปกครองนครนั้นๆ
 • ค.ศ ที่ 12 ได้เกิดมีที่ประชุม คอนซิลเลียม Concillium ขึ้นซึ่งประกอบด้วย ราชาคณะ, ขุนนาง โดยกษัตริย์จะบัญญัติกฎหมายสำคัญใดๆต้องปรึกษากับที่ประชุมนี้ก่อน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น แมกนั่ม คอนซิลเลียม

  - บทบัญญัติที่สำคัญทางการปกครองซึ่งเป็นที่มาของระบบรัฐสภาในอังกฤษ
  - แม็กนา คาร์ตา เป็นบทบัญญัติด้านภาษีอากร และประกันอิสรภาพและเสรีภาพของประชาชน
  - พ.ร.บว่าด้วยคำร้องขอสิทธิ ค.ศ 1629(Petition of rights) โดยนำหลักสำคัญของแม็กนา คาร์ตา มาบัญญัติซ้ำ
  - พ.ร.บว่าด้วยสิทธิ ค.ศ 1688 (Bill of rights) เป็นกฎหมายประกาศแสดงสิทธิของรัฐสภาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น เช่น ห้ามมิให้กษัตริย์หน่วงเหนี่ยวกฎหมาย ,ห้ามเรียกเก็บภาษีหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภา ,ห้ามกษัตริย์มีกองทัพของตนเอง ,เงินประจำตำแหน่งของกษัตริย์เป็นไปตามความเห็นชอบของสภา
  - พ.ร.บ ว่าด้วยรัฐสภา เป็นความสำเร็จของสภาสามัญ ซึ่งได้ออกกฎหมายว่า ร่าง ก.ม ที่ได้ลงมติโดยสภาสามัญแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาขุนนาง

ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการในระบบทุนนิยม “ฟาสซิสม์”
องค์กรนิติบัญญัติ
วิวัฒนาการทางการปกครองของประเทศอังกฤษ
ความเป็นมาขององค์กรนิติบัญญัติ ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ลักษณะของรัฐสภา
อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
องค์กรบริหาร
อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหาร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย