สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ / อ.วิชาญ

วิวัฒนาการทางการปกครองของประเทศอังกฤษ

 • ค.ศ ที่ 11 อังกฤษมีการปกครองตามลัทธิฟิวดัล มีเจ้านคร(วาสซัล Vassal) เป็นผู้รับใช้กษัตริย์ในการปกครองนครนั้นๆ
 • ค.ศ ที่ 12 ได้เกิดมีที่ประชุม คอนซิลเลียม Concillium ขึ้นซึ่งประกอบด้วย ราชาคณะ, ขุนนาง โดยกษัตริย์จะบัญญัติกฎหมายสำคัญใดๆต้องปรึกษากับที่ประชุมนี้ก่อน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น แมกนั่ม คอนซิลเลียม

  - บทบัญญัติที่สำคัญทางการปกครองซึ่งเป็นที่มาของระบบรัฐสภาในอังกฤษ
  - แม็กนา คาร์ตา เป็นบทบัญญัติด้านภาษีอากร และประกันอิสรภาพและเสรีภาพของประชาชน
  - พ.ร.บว่าด้วยคำร้องขอสิทธิ ค.ศ 1629(Petition of rights) โดยนำหลักสำคัญของแม็กนา คาร์ตา มาบัญญัติซ้ำ
  - พ.ร.บว่าด้วยสิทธิ ค.ศ 1688 (Bill of rights) เป็นกฎหมายประกาศแสดงสิทธิของรัฐสภาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น เช่น ห้ามมิให้กษัตริย์หน่วงเหนี่ยวกฎหมาย ,ห้ามเรียกเก็บภาษีหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภา ,ห้ามกษัตริย์มีกองทัพของตนเอง ,เงินประจำตำแหน่งของกษัตริย์เป็นไปตามความเห็นชอบของสภา
  - พ.ร.บ ว่าด้วยรัฐสภา เป็นความสำเร็จของสภาสามัญ ซึ่งได้ออกกฎหมายว่า ร่าง ก.ม ที่ได้ลงมติโดยสภาสามัญแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาขุนนาง

ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการในระบบทุนนิยม “ฟาสซิสม์”
องค์กรนิติบัญญัติ
วิวัฒนาการทางการปกครองของประเทศอังกฤษ
ความเป็นมาขององค์กรนิติบัญญัติ ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ลักษณะของรัฐสภา
อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
องค์กรบริหาร
อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ