สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ / อ.วิชาญ

ลักษณะของรัฐสภา

รูปแบบของรัฐสภา แบ่งได้เป็น สภาเดี่ยว และสภาคู่ รูปแบบสภาพิจารณาจากปัจจัย ,การแบ่งแยกหน้าที่ ทำให้เกิดรูปแบบขึ้นระบบสภาเดี่ยว มีความสลับซับซ้อนน้อย นิติบัญญัติทำได้รวดเร็ว สิ้นเปลืองน้อย

ระบบสองสภา เนื่องจากเป็นสหพันธรัฐ(ต้องเป็นสองสภาเสมอ) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สุขุมรอบคอบ เกิดความสมดุลระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ การแบ่งแยกหน้าที่ อย่างเด็ดขาด (รัฐสภาในระบอบประธานาธิบดี)และแบบพึ่งพาอาศัยกัน (รัฐสภาในระบบรัฐสภา)

องค์ประกอบของรัฐสภา ประกอบด้วยจำนวนสภาและมวลสมาชิกของสภา สมาชิกของสภามีที่มาจากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ,จากการเลือกตั้งโดยอ้อม , จากการสืบตระกูล ,จากการแต่งตั้ง ,มาในฐานะตัวแทนกลุ่มชน

 

องค์กรภายในของรัฐสภา การกำหนดสมัยประชุม เพื่อให้สมาชิกได้กลับไปหาประชาชนที่เลือกสมาชิกนั้นมาเพื่อรับทราบปัญหา ,มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่มิต้องพะวงถึงการประชุม ดังนั้นจึงมีการกำหนดสมัยประชุม เป็นสมัยสามัญ และวิสามัญ การแบ่งงานกันทำภายในรัฐสภา เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนมีความรู้ ความถนัดไม่เหมือนกัน จึงมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้น คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา รับผิดชอบศึกษาพิจารณารายละเอียดเรื่องนั้นๆที่ตนรับผิดชอบอยู่คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารายละเอียดเรื่องที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของคณะกรรมาธิการสามัญคณะใดคณะหนึ่ง หรือเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกันระหว่างคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ เมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จจะสลายตัวไป คณะกรรมาธิการร่วมกัน เกิดจากที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายของอีกสภาหนึ่ง จึงตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายนั้นๆให้เสร็จสมบูรณ์ไม่มีข้อโต้แย้ง

คณะกรรมาธิการเต็มสภา เกิดขึ้นเพื่อจะพิจารณากฎหมายเร่งด่วน โดยกฎหมายนั้นผ่านการพิจารณาวาระหนึ่งมาแล้ว จึงตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภา เพื่อพิจารณาในวาระ 2,3 ให้เสร็จโดยเร็ว อนุกรรมาธิการ เพื่อช่วยเหลือในรายละเอียดเรื่องนั้นๆต่อคณะกรรมาธิการ ตำแหน่งสำคัญในรัฐสภา เช่น ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ผู้นำฝ่ายค้าน ผู้ควบคุมการลงคะแนนเสียง (Whips)

สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา คือการให้บริการแก่รัฐสภาและมวลสมาชิกของรัฐสภา หน่วยงานต่างๆของรัฐสภาจะต้องมีอิสระในงานบริหารบุคคลและงานด้านงบประมาณ

ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการในระบบทุนนิยม “ฟาสซิสม์”
องค์กรนิติบัญญัติ
วิวัฒนาการทางการปกครองของประเทศอังกฤษ
ความเป็นมาขององค์กรนิติบัญญัติ ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ลักษณะของรัฐสภา
อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
องค์กรบริหาร
อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ