Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ / อ.วิชาญ

อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา

อำนาจหน้าที่ในการจัดทำกฎหมาย กฎหมายที่เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาคือ พระราชบัญญัติ และการอนุมัติพระราชกำหนด การเสนอร่างพ.ร.บ เสนอได้โดย คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(พ.ร.บ การเงินจะเสนอได้ต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี)

การเสนอพ.ร.บ

นอกจากยังมีรายละเอียดอื่นๆเช่น กรณีวุฒิสภาไม่รับหลักการ พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ

อำนาจหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหาร ทำได้โดย การตั้งกระทู้ถามและการเสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป กระทู้ถาม มี 2 ประเภทคือ ถามให้ตอบในที่ประชุมสภา และถามให้ตอบในหนังสือราชกิจจานุเบกษา

อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบและอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันประมุขของประเทศ : ตั้งผู้สำเร็จราชการ เห็นชอบในการสืบสันตติวงศ์

อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบต่อสนธิสัญญาที่ทำกับประเทศอื่น การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น ป.ป.ป , ป.ป.ง

ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการในระบบทุนนิยม “ฟาสซิสม์”
องค์กรนิติบัญญัติ
วิวัฒนาการทางการปกครองของประเทศอังกฤษ
ความเป็นมาขององค์กรนิติบัญญัติ ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ลักษณะของรัฐสภา
อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
องค์กรบริหาร
อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหาร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com