สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ / อ.วิชาญ

อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา

อำนาจหน้าที่ในการจัดทำกฎหมาย กฎหมายที่เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาคือ พระราชบัญญัติ และการอนุมัติพระราชกำหนด การเสนอร่างพ.ร.บ เสนอได้โดย คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(พ.ร.บ การเงินจะเสนอได้ต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี)

การเสนอพ.ร.บ

  • ส.ส. เสนอร่างพ.ร.บ / วาระที่ 1 รับหลักการ พิจารณาในขั้นกรรมาธิการ / วาระที่ 2 พิจารณารายมาตรา
  • นายกทูลเกล้า / พิจารณาเหมือน ส.ส. มี 3 วาระ เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิ / วาระที่ 3 ลงมติเห็นชอบ
  • พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธย / ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นอกจากยังมีรายละเอียดอื่นๆเช่น กรณีวุฒิสภาไม่รับหลักการ พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ

อำนาจหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหาร ทำได้โดย การตั้งกระทู้ถามและการเสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไป กระทู้ถาม มี 2 ประเภทคือ ถามให้ตอบในที่ประชุมสภา และถามให้ตอบในหนังสือราชกิจจานุเบกษา

อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบและอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันประมุขของประเทศ : ตั้งผู้สำเร็จราชการ เห็นชอบในการสืบสันตติวงศ์

อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบต่อสนธิสัญญาที่ทำกับประเทศอื่น การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น ป.ป.ป , ป.ป.ง

ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการในระบบทุนนิยม “ฟาสซิสม์”
องค์กรนิติบัญญัติ
วิวัฒนาการทางการปกครองของประเทศอังกฤษ
ความเป็นมาขององค์กรนิติบัญญัติ ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ลักษณะของรัฐสภา
อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
องค์กรบริหาร
อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ