สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ / อ.วิชาญ

การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ทั่วไปของประชาชนว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการอะไร ต้องการให้ประเทศดำเนินไปในแนวทางใดและวิธีการเช่นไร สิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้งของประชาชน เมื่อเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ย่อมมีสิทธิเลือกตั้งและเป็นสิทธิส่วนตัวจะไปใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ในประเทศที่ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง จะปรากฏว่ามีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยมาก วิธีแก้ก็โดยการโฆษณาเชิญชวนให้ไปเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อาจจะถือเกณฑ์อายุ ห้ามบุคคลบางจำพวก(ผู้ต้องโทษคุมขัง,บุคคลวิกลจริต,พระภิกษุ) ผู้รับสมัครการเลือกตั้งได้ บางครั้งจะกำหนดคุณสมบัติไว้เช่น อายุ พื้นฐานการศึกษา การกำหนดเขตเลือกตั้ง ที่ต้องกำหนดเพราะ

1.จำนวนผู้สมัครมาก
2.ความใกล้ชิดระหว่างผู้เลือกและผู้สมัครไม่ดี
3.ผู้เลือกไม่ทราบคุณสมบัติความรู้ความสามารถของผู้สมัคร

หลักเกณฑ์ที่ดีในการกำหนดเขตเลือกตั้งคำนึงถึงจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง โดยแบ่งให้เท่าๆกัน คำนึงถึงเขตพื้นที่ที่กำหนดโดยธรรมชาติ ทบทวนเขตเลือกตั้งอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากร การแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยถือเอา เกณฑ์ประชากรต่อสมาชิกสภา 1 คน การรวมเขตเลือกตั้ง เอาพื้นที่ทางการปกครองเป็นเขตเลือกตั้งเขตหนึ่ง ราษฎรเลือกผู้แทนได้หลายคน

วิธีและระบบการเลือกตั้ง

  • วิธีการเลือกตั้ง มี 2 วิธีคือ การเลือกตั้งโดยตรง และการเลือกตั้งโดยอ้อม
  • ระบบการเลือกตั้ง แบ่งเป็น 2 ระบบคือ ระบบคะแนนเสียงข้างมาก และระบบการเลือกตั้งแบบมีตัวแทนตามสัดส่วนคะแนน
  • ระบบคะแนนเสียงข้างมาก 2 รอบคือผู้สมัครเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนจากการเลือกตั้งมากเด็ดขาด
  • ระบบคะแนนเสียงข้างมากส่วนใหญ่ใช้ในประเทศที่มีระบบพรรคการเมือง 2 พรรค
  • ระบบการเลือกตั้งแบบมีตัวแทนตามสัดส่วนคะแนนส่วนใหญ่ใช้ในประเทศที่มีระบบพรรคการเมืองหลายพรรค

พรรคการเมือง

พรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลซึ่งมีความคิดเห็นและผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน พรรคการเมือง เป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญในการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชน ดูแลรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ช่วยเป็นสื่อกลางและสะท้อนความคิดเห็นและมติมหาชนที่เกิดขึ้นในสังคม

บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง

1.ปลูกฝังความรู้และสึกนึกทางการเมืองแก่ประชาชน
2.คัดเลือกตัวบุคคลที่เหมาะสมเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
3. ประสานประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ
4. นำนโยบายที่แถลงต่อประชาชนไปใช้ในการบริหารประเทศ

ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการในระบบทุนนิยม “ฟาสซิสม์”
องค์กรนิติบัญญัติ
วิวัฒนาการทางการปกครองของประเทศอังกฤษ
ความเป็นมาขององค์กรนิติบัญญัติ ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ลักษณะของรัฐสภา
อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
องค์กรบริหาร
อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ