สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ / อ.วิชาญ

อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหาร

1. อำนาจหน้าที่ในการบริหารประเทศขององค์กรบริหาร
2. อำนาจหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติขององค์กรบริหาร
3. อำนาจหน้าที่ในด้านตุลาการขององค์กรบริหาร
4. อำนาจหน้าที่ในยามฉุกเฉินขององค์กรบริหาร

อำนาจหน้าที่ในการบริหารประเทศขององค์กรบริหาร

สิ่งที่จะเป็นเครื่องกำหนดการบริหารประเทศขององค์กรบริหารได้แก่ นโยบาย อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. นโยบายหลักหรือแนวนโยบายแห่งรัฐ จะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ เช่น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 หมวด 5 ได้กำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ตั้งแต่มาตรา 53 ถึงมาตรา 73 แนวนโยบายหลักหรือแนวนโยบายแห่งรัฐนี้จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของรัฐบาล
  2. นโยบายของรัฐบาล เป็นนโยบายซึ่งผู้ที่เข้ารับตำแหน่งในองค์กรบริหารจะเป็นผู้กำหนดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารประเทศ เป็นอำนาจสิทธิ์ขาดขององค์กรบริหารที่จะเป็นผู้กำหนดขึ้น นโยบายของรัฐบาลนี้เป็นนโยบายในส่วนย่อยซึ่งจำเป็นจะต้องสอดคล้องกับนโยบายหลักหรือนโยบายแห่งรัฐ นโยบายของรัฐตามปกติได้แก่นโยบายซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่บริหารประเทศ องค์กรบริหาร นอกจากอำนาจหน้าที่ในการบริหารประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้กับองค์กรนิติบัญญัติแล้ว องค์กรบริหารยังมีอำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้ให้เป็นอำนาจขององค์กรบริหารโดยตรง เพื่อที่จะสามารถดำเนินการบริหารได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ อำนาจต่างๆ เหล่านี้ได้แก่

- อำนาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก
- อำนาจในการประกาศสงคราม
- อำนาจในการทำสนธิสัญญา
- อำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการ

อำนาจหน้าที่ในด้านนิติบัญญัติขององค์กรบริหาร

การใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยองค์กรบริหารนี้เป็นการใช้อำนาจที่ควรจะเป็นอำนาจขององค์กรนิติบัญญัติโดยตรง แต่เนื่องจากสภาพของสังคมปัจจุบันทำให้สิ่งจำเป็นที่องค์กรบริหารจะต้องมีอำนาจที่จะออกกฎหมายมาใช้บังคับได้

องค์กรบริหารจะตราพระราชกำหนด (พระราชกำหนดเป็นกฎหมายที่อยู่ในลำดับเดียวกับพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายที่องค์กรนิติบัญญัติเป็นผู้ออก) ให้ใช้บังคับในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรีบด่วน เพราะในบางครั้งหากจะให้รอองค์กรนิติบัญญัติเป็นผู้ออกกฎหมายอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ เช่น องค์กรนิติบัญญัติอาจจะไม่อยู่ในสมัยประชุม ดังนั้น กฎหมายรัฐธรรมนูญจึงให้อำนาจองค์กรบริหารที่จะออกพระราชกำหนดได้แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติว่าเมื่อองค์กรบริหารได้ตราพระราชกำหนดออกมาใช้บังคับแล้วจะต้องเสนอพระราชกำหนดต่อองค์กรนิติบัญญัติพิจารณาโดยไม่ชักช้า

นอกจากนี้องค์กรนิติบัญญัติยังได้มอบอำนาจให้องค์กรบริหารมีอำนาจออกกฎหมายมาใช้บังคับได้ (พระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่ออกโดยองค์กรบริหารในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้) แต่เนื่องจากกฎหมายที่ออกโดยองค์กรบริหารนี้เป็นกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหลักที่องค์กรนิติบัญญัติให้อำนาจไว้ กฎหมายที่ออกมาจึงเป็นกฎหมายระดับต่ำกว่ากฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติและไม่สามารถที่จะมีข้อความขัดต่อกฎหมายขององค์กรนิติบัญญัติได้

อำนาจหน้าที่ในด้านตุลาการขององค์กรบริหาร

เนื่องจากงานในหน้าที่ขององค์กรบริหารมีขอบเขตกว้างขวางเป็นงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างมาก ดังนั้นในบางกรณีการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรบริหารก็อาจมีการขัดแย้งกับประชาชนได้ ดังนั้นในการแก้ไขข้อขัดแย้งและให้องค์กรบริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ประเทศต่างๆ จึงให้อำนาจองค์กรบริหารมีอำนาจ ในด้านตุลาการเพื่อวินิจฉัยข้อพิพาทเล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน องค์กรบริหารมีอำนาจในด้านตุลาการในระยะเบื้องต้นก่อนที่กรณีพิพาทจะมาสู่ศาลยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการกลั่นกรองและแบ่งเบาภาระของศาลยุติธรรม อย่างไรก็ตามการใช้อำนาจในด้านตุลาการโดยองค์กรบริหารนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของคู่กรณีที่จะนำข้อพิพาทไปสู่ศาล

อำนาจหน้าที่ในยามฉุกเฉินขององค์กรบริหาร

อำนาจและหน้าที่ในยามฉุกเฉินขององค์กรบริหารเป็นอำนาจซึ่งกฎหมายของทุก ๆประเทศจะให้ไว้กับองค์กรบริหาร เพราะองค์กรบริหารเป็นองค์กรเดียวในองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้อำนาจอธิปไตย ซึ่งมีการใช้อำนาจที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและทราบข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศมากที่สุด และเป็นองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงในการรักษาความสงบสุขของประชาชนและปกป้องอำนาจอธิปไตยของประเทศชาติ

อำนาจหน้าที่ในยามฉุกเฉินขององค์กรบริหารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. ภาวะไม่ปกติอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ภายนอกประเทศ อาจเกิดจากกรณีพิพาทระหว่างประเทศที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้โดยสันติวิธีก็อาจจะต้องแก้ไขโดยใช้กำลังทหารและอาจถึงขั้นประกาศสงคราม องค์กรบริหารมีอำนาจประกาศสงครามกับประเทศใดประเทศหนึ่งหรือประกาศกฎอัยการศึกทั่วทั้งประเทศหรือท้องที่ใดท้องที่หนึ่งที่เกิดภาวะไม่ปกตินั้น
  2. ภาวะไม่ปกติอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ภายในประเทศ ถ้าหากภาวะไม่ปกติเป็นไปในลักษณะไม่รุนแรง องค์การบริหารมีอำนาจออกพระราชกำหนดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย ถ้าภาวะไม่ปกติเป็นไปในลักษณะรุนแรง องค์การบริหารใช้อำนาจในการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งอาจประกาศใช้ทั่วทั้งประเทศหรือท้องที่ใดท้องที่หนึ่งที่เกิดภาวะไม่ปกตินั้น.
ความหมายของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการในระบบทุนนิยม “ฟาสซิสม์”
องค์กรนิติบัญญัติ
วิวัฒนาการทางการปกครองของประเทศอังกฤษ
ความเป็นมาขององค์กรนิติบัญญัติ ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ลักษณะของรัฐสภา
อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
องค์กรบริหาร
อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ