เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

พลังงานกับคุณภาพชีวิต

หินน้ำมัน

(Oil Shale)

มีลักษณะคล้ายหินชนวน สีดำแข็งเมื่ออบที่ 100 องศาเซลเซียสน้ำจะระเหยออกมาเมื่อปั่นเป็นผงละเอียดและเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียสจะลุกติดไฟ ถ้าให้ความร้อนที่อุณหภูมิระหว่าง 300 – 600 องศาเซลเซียสสารอินทรีย์หรือไฮโดรเจนซึ่งเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนจะแปรสภาพเป็นน้ำมันและก๊าซ

วิธีสกัดน้ำมันจากหินน้ำมัน

จากการทดลองในห้องปฏิบัติการได้นำหินน้ำมันมาป่นแล้วอบในเตาเผา เมื่ออุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะมีไอน้ำออกมาให้ไอน้ำผ่านเครื่องควบแน่นจะได้น้ำมันดิบและกากหินน้ำมันนอกนั้นเป็นก๊าซระเหยไปในอากาศ

นอกจากวิธีการนี้ยังสามารถสกัดโดยการใช้เตาเผาขนาดใหญ่โดยนำหลักการสกัดในห้องทดลองมาประยุกต์ออกแบบเครื่องสกัดน้ำมันขนาดใหญ่เตาที่ออกแบบนี้สามารถใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งต่างๆ ได้ แหล่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกที่สุดจะมาจากหินน้ำมันนั่นเองการเผาหินน้ำมันเมื่ออุณหภูมิของเตาสูงประมาณ 400 องศาเซลเซียส หินน้ำมันจะแตกตัวให้ไอน้ำมันออกมาและไอน้ำมันที่ได้จะติดไฟดังนั้นเราต้องทำให้เตามีอุณหภูมิเริ่มต้นสูงๆ โดยการเผาฟืนหรือน้ำมันเสียก่อน เมื่ออุณหภูมิสูงประมาณ 400 องศาเซลเซียสแล้วจึงเติมหินน้ำมันลงไปหินน้ำมันจะแตกตัวให้ไอน้ำมันออกมาซึ่งจะลุกติดไฟต่อไปได้แล้วนำความร้อนที่ได้จากเตานี้ไปใช้สกัดหินน้ำมันต่อไป

การนำหินน้ำมันไปใช้ประโยชน์

การนำหินน้ำมันมาใช้เป็นเชื้อเพลิงอาจจะนำมาเผาโดยตรงในเตาเผา แล้วนำลมร้อนที่ได้ไปต้มน้ำเพื่อไปหมุนกังหันต่อไปหรืออาจนำหินน้ำมันมาสกัดเอาน้ำมันออกเสียก่อนแล้วจึงค่อยนำน้ำมันดิบที่ได้จากหินน้ำมันนี้ไปกลั่นลำดับส่วนจึงจะได้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ แล้วจึงนำไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงานต่อไป เช่น ใช้เดินเครื่องจักรยนต์ นอกจากนี้ในหินน้ำมันมีส่วนประกอบของไนโตรเจน ในรูปของแอมโมเนียและแร่ธาตุอื่นอีกจึงอาจแยกมาทำปุ๋ยได้

ความหมายของพลังงาน
ประเภทของพลังงาน
ความสำคัญของพลังงานต่อสิ่งมีชีวิต
พลังงานจากซากดึกดำบรรพ์ (Fossil Fuel)
ปิโตรเลียม (Petroleum)
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
หินน้ำมัน (Oil Shale)
แก๊สโซฮอล์ (Gasohol)
พลังงานหมุนเวียน
พลังงานน้ำ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานแสงอาทิตย์
มวลชีวภาพหรือชีวมวล (Biomass)
พลังงานลม
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงจากการใช้จักรยานยนต์
การอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายพลังงาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย