วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

นิติเวชศาสตร์

การชันสูตรและผ่าศพในประเทศไทย

ตามกฎหมายไทยระบุให้ตำรวจกับแพทย์ ทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีตายผิดธรรมชาติ โดยกำหนดใช้นิติเวชแพทย์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลของรัฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับในกรุงเทพและปริมณฑลมีระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้เป็นแพทย์ประจำสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจกับแพทย์ประจำโรงพยาบาลศิริราช จึงถือได้ว่าส่วนใหญ่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจกับกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการตัดสินใจร่วมกันว่าควรจะส่งผ่าศพพิสูจน์ต่อหรือไม่ เพียงแต่ผู้สรุปรายงานการชันสูตรหรือตรวจศพในแต่ละกรณีเป็นตำรวจ แต่เนื่องจากโดยทั่วไปแพทย์ที่จบปริญญาแพทยศาสตร์ในประเทศไทย หรือในต่างประเทศก็ตาม

 

ในหลักสูตรการเรียนแพทย์จะกำหนดการสอนวิชานิติเวชศาสตร์ไว้น้อยมาก (ประมาณ 1-3 หน่วยกิต) และเมื่อจบแพทย์แล้ว การปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ของแพทย์จะเป็นการให้การตรวจรักษาผู้มีชีวิตเกือบ100% ฉะนั้นแพทย์จะไม่สนใจผู้ที่เสียชีวิตแล้ว และลืมความรู้ในด้านการชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาระยะเวลาตาย พิสูจน์บุคคล หาสาเหตุการตาย ฯลฯ และเกิดความกลัวในการที่จะต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับการตาย ทั้งต่อพนักงานสอบสวนและในชั้นศาล ดังนั้นแพทย์ประจำโรงพยาบาลของรัฐที่กฎหมายระบุให้จะต้องทำการชันสูตรศพ (ซึ่งเป็นแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขเกือบทั้งหมด) จึงมักหลีกเลี่ยงการไปชันสูตรด้วยข้ออ้างง่ายดายคือ มีภาระในการรักษาพยาบาลจนไม่มีเวลาไปตรวจศพ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปตรวจในที่เกิดเหตุ) ทำให้รายงานการชันสูตรศพ มักเป็นไปตามความเห็นของตำรวจ

บทบาทของนิติเวชศาสตร์ต่อกระบวนการยุติธรรม
การชันสูตรพลิกศพ
การชันสูตรและผ่าศพในประเทศไทย
การผ่าศพทางนิติเวชศาสตร์
การพิสูจน์หลักฐาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ