วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

นิติเวชศาสตร์

บรรณานุกรม

 • คะนึง ฦาไชย. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ์, 2530.
 • ณรงค์ ใจหาญ. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. (พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่) กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 2538.
 • นิวัฒ ทั่งทอง. การพัฒนาระบบงานนิติเวชเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ. วิทยานิพนธ์หลักสูตร ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.2540.
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131, มาตรา 140 และมาตรา 141.
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 154.
 • ทรงฉัตร โตษยานนท์ และณรงค์ สิงห์ประเสริฐ. นิติเวชศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519).
 • ทัศนะ สุวรรณจูฑะ. นิติเวชศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 1) กรุงเทพมหานคร : ภักดีการพิมพ์, 2531.
 • วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. “การศึกษาระบบงานนิติเวชของไทยและต่างประเทศ”. ดุลพาห. เล่มที่ 3 ปีที่ 41 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2537.
 • _________. นิติเวชศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 5) (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย รามคำแหง. 2532), หน้า 5.
 • _________. “นิติเวชศาสตร์ ความหมาย ประวัติ และขอบเขต”. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 18 ฉบับ 1, 2530.
 • _________. “นิติเวชคลินิก”, วารสารคลินิก. ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2534.
 • _________. “เหตุตาย”, สารศิริราช. ปีที่ 16 พ.ศ.2507.
 • _________. “จดหมายถึงบรรณาธิการ เรื่องการ การชันสูตรพลิกศพ”. แพทย์สภาสาร, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2527.
 • ถวัลย์ อาศนะเสน. นิติเวชศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ การศาสนา, 2520), หน้า (ก) – (ข).
 • ประชุม สถาปิตานนท์, นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2521.
 • พิชัยศักดิ์ หรยางกูร. พจนานุกรมกฎหมายลาติน-ไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
 • สอ เสถบุตร, NEW MODEL ENGLISH-THAI DICTIONARY กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2533.
 • วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย. เชียงใหม่ : เจริญการพิมพ์, 2536.
 • วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์. “การชันสูตรพลิกศพกับการดำเนินคดีอาญา”. วิทยานิพนธ์หลักสูตร ปริญญานิติศาตร์มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2532.
 • สัญญา ธรรมศักดิ์. คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. (พิมพ์ครั้งที่ 4) กรุงเทพมหานคร : แสงทองการพิมพ์, 2534.
 • Cameron JM. “The medico-legal expert-past, present and future”. Med Sci Law 20 (1980) : 3 – 13.
 • P.H.Collin, ENGLISH LAW DICTIONARY. Great Britain : Peter Collin Publishing Ltd.,1987.
 • W.B.Saumders Lgaku, Dorland’s Illustrated Medical Dictionary. Tokyo, 1975.

บทบาทของนิติเวชศาสตร์ต่อกระบวนการยุติธรรม
การชันสูตรพลิกศพ
การชันสูตรและผ่าศพในประเทศไทย
การผ่าศพทางนิติเวชศาสตร์
การพิสูจน์หลักฐาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ