วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

การทำงานของระบบประสาท

ระบบประสาทอัตโนมัติ

 (Autonomic nervous system)

ระบบประสาทอัตโนมัติ เป็นระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายใน โดยควบคุมกล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ และอวัยวะของระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบขับถ่าย และระบบต่อมไร้ท่อ การควบคุมนี้จึงเป็นการควบคุมที่ไม่อยู่ในอำนาจจิตใจ (involuntary)

วงจรของระบบประสาทอัตโนมัติ มีเซลล์ประสาทหลายชนิดเชื่อมโยงกัน ดังรูป


รูปวงจรประสาทซิมพาเทติก (ก) ระบบประสาทอัตโนมัติ (ข)

ระบบประสาทโซมาติก (Somatic nervous system หรือ SNS)
ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system)
การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย