เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเหล็ก

เหล็กแผ่นรีด

เหล็กแผ่นรีดร้อน เป็นอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย ที่ได้จากการนำเหล็กแท่งแบน (Slab) มาผ่าน กระบวนการรีดร้อนลดขนาดที่อุณหภูมิประมาณ 1,100-1,250 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงทำให้ เย็นลงโดยการผ่านน้ำหล่อเย็น เหล็กแผ่นรีดร้อน ที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมต่อเรือ, อุตสาห กรรมแปรรูปเหล็ก, อุตสาหกรรม- ปิโตรเลียม ฯลฯ

BILLET vs SLAB

ทั้ง เหล็กแท่งยาว (Billet) และ เหล็กแท่งแบน (Slab) นั้นถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเหล็กของอุตสาหกรรมเหล็ก โดยความแตกต่างของวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดนั้นมีดังนี้

Billetคือ เหล็กแท่งยาวโดยการหล่อหรือรีดรูปหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 90-160 มิลลิเมตร (เทียบเท่าขนาด 6 นิ้วหรือน้อยกว่า) ความยาวประมาณ 5-9 เมตร โดยเหล็กแท่งยาวมักจะถูกนำมาแปรรูปเป็น Bars, Rods หรือ ท่อไร้รอยเชื่อมSlabคือเหล็กแท่งแบนซึ่งหน้าตัดกว้างกว่าเหล็กแท่งยาว (Billet) และมีความหนาน้อยกว่าเหล็กแท่งยาว (Billet) โดยเหล็กแท่งแบน Slab มักจะถูกนำมาแปรรูปเป็นเหล็กแผ่นได้แก่ Plate, Sheet และ Stri

เหล็กแผ่นรีดร้อนกับมาตรฐาน

หลายๆ ท่านที่ไม่ได้คลุกคลีอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน คงเข้าใจกันว่าเหล็กแผ่นรีด ร้อนแต่ละแผ่นนั้น มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันและสามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้ แต่ในความ เป็นจริงนั้น เหล็กแผ่นรีดร้อนแต่ละแผ่นจะมีค่าเคมีและองค์ประกอบภายในที่แตกต่างกัน

ซึ่งความแตกต่างกันนี้ ทำให้องค์กรที่เกี่ยวกับโลหะวิทยาในระดับสากลต้องกำหนดมาตรฐานขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนได้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้นโดยคำว่า “มาตรฐานเหล็ก" ก็คือ เกณฑ์ทางเทคนิคที่ว่าด้วยเรื่องเหล็ก (ซึ่งอาจมีหลายชนิด / ประเภท) เกณฑ์ทางเทคนิคนี้จะระบุคุณลักษณที่สำคัญของเหล็กชนิด/ประเภทนั้นๆ ประสิทธิภาพของ การนำไปใช้งาน ชั้นคุณภาพ ซึ่งจะรวมถึงวิธีการทดสอบด้วยเพื่อใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าคุณภาพ เหล็กชนิด/ ประเภทนั้นๆเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

เหล็กดิบ (Pig iron)
เหล็กกล้า (Steel )
ประเภทของเหล็กกล้า
เหล็กแผ่นรีด
เทคนิคการเลือกซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อน
การกัดกร่อนของโลหะ
กรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้า

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย