วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

ลักษณะทั่วไปของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ

จากการศึกษาลักษณะของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่อยู่ภายในโลก พบว่าแหล่งพลังงานความร้อนนี้มีรูปแบบที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้ 4 ลักษณะคือ

แหล่งที่เป็นไอน้ำ

แหล่งที่เป็นไอน้ำ (steam sources) เป็นแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่อยู่ใกล้กับแหล่งหินหลอมเหลวในระดับตื้นๆ ทำให้น้ำในบริเวณนั้นได้รับพลังงานความร้อนสูงจนกระทั่งเกิดการเดือดเป็นไอน้ำร้อน แหล่งพลังงานนี้จะมีลักษณะเป็นไอน้ำมากกว่าร้อยละ 95 มีอุณหภูมิของไอน้ำร้อนสูงเฉลี่ยกว่า 240 องศาเซลเซียส สามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุดเพราะสามารถนำเอาพลังงานจากไอน้ำร้อนไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้โดยตรงเช่นที่ เกย์เซอร์ฟิลด์ (The geyser field) ซึ่งอยู่ในตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และที่ ลาร์เดอเรลโล (Larderello) ในประเทศอิตาลี เป็นต้น แหล่งพลังงานความร้อนที่เป็นไอน้ำสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

  • ชนิดไอแห้ง (dry steam sources) แหล่งพลังงานความร้อนแบบนี้จะให้ไอน้ำร้อนที่อิ่มตัว (dry saturated steam หรือ superheated steam) ที่บรรยากาศปกติ มักพบในแหล่งที่อยู่ลึกมากๆซึ่งหาได้ยากมาก แต่เป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับการผลิตไฟฟ้ามากที่สุดเพราะไม่ก่อให้ เกิดปัญหาเรื่องการกัดกร่อนและสนิมต่ออุปกรณ์ต่างๆแหล่งลักษณะนี้ที่พบเช่น ในบริเวณพื้นที่ใกล้ ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
  • ชนิดไอเปียก (wet steam sources) แหล่งพลังงานความร้อนแบบนี้ถูกกักเก็บอยู่โดยภาวะความดันภายในแหล่งจะมีลักษณะเป็นไอน้ำ แต่ที่ความดันบรรยากาศปกติจะอยู่ในรูปของน้ำร้อนและเป็นไอน้ำประมาณร้อยละ 10-20 เท่านั้น โดยมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 180-370 องศาเซลเซียส และมีสารประกอบจำพวกซัลเฟอร์ผสมอยู่ แหล่งพลังงานความร้อนแบบนี้มีมากกว่า แหล่งแบบไอแห้งถึง 20 เท่า

แหล่งที่เป็นน้ำร้อน

แหล่งที่เป็นน้ำร้อนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเค็ม (hot brine sources) เป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่พบเห็นได้ทั่วไป มีลักษณะเป็นน้ำเค็มร้อนโดยมีจะอุณหภูมิต่ำกว่า 180 องศาเซลเซียส และบางแหล่งอาจมีก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนประกอบอยู่ ซึ่งถือเป็นแหล่งที่น่าสนใจมาก (Nation Academy of Sciences. 1979 : 5) เพราะสามารถแยกก๊าซธรรมชาติออกมาใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง แหล่งความร้อนใต้พิภพลักษณะนี้พบมากที่สุดในโลก เช่นที่ เซอร์โรพรีโต (Cerro Prieto) ในประเทศเม็กซิโก และที่ ฮัตชูบารุ (Hatchobaru) ในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

 

แหล่งที่เป็นหินร้อนแห้ง

แหล่งที่เป็นหินร้อนแห้ง (hot dry rock) เป็นแหล่งที่สะสมพลังงานความร้อนในรูปของหินเนื้อแน่นโดยไม่มีน้ำร้อนหรือไอน้ำเกิดขึ้นเลย แหล่งลักษณะนี้จะมีค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามความลึกเกินกว่า 40 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร ดังนั้นในการนำมาใช้ประโยชน์จะต้องมีการอัดน้ำลงไปเพื่อให้น้ำได้รับพลังงานความร้อนจากหินร้อนนั้น จากนั้นถึงจะทำการสูบน้ำร้อนนี้ขึ้นมาใช้ ผลิตไฟฟ้า

แหล่งที่เป็นแมกมา

แหล่งที่เป็นแมกมา (molten magma) แมกมาหรือลาวาเหลว เป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่มีค่าสูงสุดในบรรดาแหล่งพลังงานความร้อนที่กล่าวมา โดยมีอุณหภูมิสูงกว่า 650 องศาเซลเซียส ส่วนใหญ่จะพบในแอ่งใต้ภูเขาไฟ ในปัจจุบันยังไม่สามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้ แต่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและวิจัยความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า

การประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนจากใต้พิภพจากแหล่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น โดยแท้จริงแล้วการนำเอาพลังงานความร้อนมาใช้ประโยชน์มิใช่เพียงแค่การผลิตไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังมีการใช้พลังงานความร้อนจากใต้พิภพเพื่อประโยชน์ด้านอื่นๆอีกหลายด้าน ซึ่งความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนจากใต้พิภพจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

โครงสร้างของโลก
ความหมายและแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ลักษณะทั่วไปของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ประเทศไทยกับการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ
ผลกระทบจากการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ