ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระอัญญาโกณทัญญเถระ

ชาติภูมิ-การอุปสมบท

ท่านเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลในบ้านโทณวัตถุ ไม่ห่างจากกรุงกบิลพัสดุ์นัก เดิมชื่อ โกณทัญญะ ภายหลังท่านทราบว่าพระมหาบุรุษทรงออกผนวชและกำลังบำเพ็ญทุกกรกิริยา อยู่ที่ตำบลอุรุเวลเสนานิคม ตามคำทำนายของตนว่า“จะเสด็จออกบรรพชาและได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลก” จึงชวนพราหมณ์อีก 4 คน คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ออกบวชติดตามไปเฝ้าปฏิบัติอยู่ 6 ปี ด้วยหวังว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้ แล้วจักสอนตนให้รู้บ้าง ครั้นพระมหาบุรุษทรงเลิกทุกกรกิริยา ปรารภจะทำความเพียรทางใจจึงเบื่อหน่ายในพระมหาบุรุษ หลีกไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ครั้นพระมหาบุรุษได้ตรัสรู้แล้วได้เสด็จมาแสดง พระธัมมจักกัปปวัตนสูตร อันเป็นปฐมเทศนา ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุพระโสดาปัตติผล พระบรมศาสดาจึงทรงเปล่งพระอุทานว่า “อญฺญาสิ วต โภ โกณฺทญฺโญ” เพราะคำว่า อัญญาสิ ท่านจึงได้ชื่อว่า อัญญาโกณทัญญะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภายหลังพระบรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาชื่อว่า อนัตตลักขณสูตร ท่านจึงได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมกับพราหมณ์อีก 4 คน

เอตทัคคะ

ท่านได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางรัตตัญญู คือท่านผู้รู้ราตรีนาน เพราะท่านรู้ธรรมและบวชก่อนสาวกทั้งปวง

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ