ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระยสเถระ

ชาติภูมิ ท่านเป็นบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสี ซึ่งมีเรือน 3 หลังเป็นที่อยู่ 3 ฤดู

เหตุที่ออกบวช เนื่องด้วยความสลดใจ ในหมู่นางบำเรอที่แสดงอาการวิปลาสต่างๆ ในคืนวันหนึ่งจึงเกิดความเบื่อหน่ายเดินบ่นว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” ไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพบพระบรมศาสดาได้ฟังอนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4 ก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล รุ่งขึ้นเช้าตรู่เศรษฐีผู้บิดาทราบจึงได้ติดตามไปพบ ได้ฟังอนุปุพ พีกถาและอริยสัจ 4 ก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล ส่วนยสกุลบุตรได้ฟังซ้ำอีกหนก็ได้สำเร็จพระอรหัตตผล ครั้นเศรษฐีผู้บิดาไปแล้วจึงได้ทูลขออุปสมบท ก็ทรงอนุญาตให้ด้วยพระดำรัสว่า “ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์” ซึ่งแปลว่า สาวกอื่นที่ไม่ได้สำเร็จอรหันต์ก่อนบรรพชาว่า “เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์”

การบำเพ็ญประโยชน์

การอุปสมบทของท่านในครั้งนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะเป็นเหตุให้เพื่อนของท่านอีก 54 คนได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา และเป็นกำลังของพระบรมศาสดาในการประกาศพระศาสนาในช่วงปฐมโพธิกาล

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย