ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระวิมลเถระ

ท่านเป็นบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองพาราณสี เป็นเพื่อนผู้มีความสนิทสนมกับพระยสะมากในช่วงที่เป็นฆราวาส เมื่อท่านได้ทราบข่าวว่า ยสะสหายผู้เป็นที่รักออกบวชแล้ว จึงคิดว่า “ศาสนาที่ยสะออกบวชนี้จักไม่เลวทรามเป็นแน่แท้ คงจะเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์สุขแก่ผู้สนใจเป็นแน่แท้” คิดได้อย่างนั้นจึงไปชักชวนสหายอีก 3 คน คือ สุพาหุ ปุณณชิ และควัปติ พากันเข้าไปหาพระยสะบอกความประสงค์ในการมา พระยสะจึงได้พาเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา ทูลขอให้พระองค์ทรงสั่งสอน พระบรมศาสดาทรงสั่งสอนให้บรรลุธรรมวิเศษและประทานอุปสมบทให้ ต่อมาภายหลังก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตขีณาสพ

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย