ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระอุรุเวลกัสสปเถระ

ชาติภูมิ

ท่านเป็นบุตรพราหมณ์กัสสปะโคตร มีน้องชาย 2 คน ภายหลังบวชเป็นชฏิล ท่านมีบริวาร 500 คน ตั้งอาศรมอยู่ตำบลอุรุเวลเสนานิคมในมคธรัฐ จึงมีฉายาว่า “อุรุเวลกัสสปะ”น้องชายคนกลางมีบริวาร 300 ตั้งอาศรมที่คุ้งเแม่น้ำคงคา จึงมีฉายาว่า “นทีกัสสปะ” น้องชายคนเล็กมีบริวาร 200 คน ตั้งอาศรม ณ บริเวณคยาสีสะ จึงมีฉายาว่า “คยากัสสปะ”

การอุปสมบท

เมื่อพระบรมศาสดามาสู่มคธชนบทด้วยปรารถนาดำรงพระศาสนา ให้ตั้งมั่นในแคว้นนี้จึงได้เสด็จไปเพื่อนำท่าน ซึ่งเป็นที่นับถือของประชาชนเพื่อเป็นกำลัง เพื่อสะดวกแก่การประกาศพระศาสนา ได้ทรงทรมานท่าน ด้วยอุบายต่างๆ จนท่านหมดทิฏฐิลอยชฏิลบริขาร ทูลขออุปสมบท ทรงอนุญาตด้ายเอหิภิกขุ และน้องชายทั้ง 2 ก็มาบวชตามพี่ชายหมด

การบรรลุธรรม

ภายหลังอุปสมบท พระบรมศาสดาทรงตรัสเทศนาชื่อว่า อาทิตตปริยายสูตร โปรด ท่านจึงบรรลุพระอรหัตตผลพร้อมกับบริวารและน้องชาย

การบำเพ็ญประโยชน์

ท่านได้ไปกับพระบรมศาสดาถึงสวนตาลหนุ่มชื่อว่า “ลัฏฐิวัน” ได้ประกาศให้พระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งข้าราชบริพารรู้ว่าลัทธิเดิมของท่านไม่มีแก่นสาร ทำให้ชนเหล่านั้นเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ครั้งนี้จัดได้ว่าท่านได้ช่วยเป็นกำลังในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธ

เอตทัคคะ

ท่านได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางมีบริวารมาก เพราะท่านมีบริวารมากและรู้จักการบริหารการเอาใจบริวาร

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย