ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระสารีบุตรเถระ

ชาติภูมิ

ท่านเป็นบุตรวังคันตพราหมณ์ และนางสารี ผู้เป็นนายบ้านนาลันทะกรุงราชคฤห์ เดิมชื่อ “อุปติสสะ” เพราะเป็นบุตรนางสารีจึงเรียก สารีบุตร มีน้องสาว 3 คน คือ จาลา อุปจาลา สีสุปจาลา น้องชาย 3 คน คือ จุนทะ อุปเสนะ เรวตะ (บวชหมด)

การออกบวช

ท่านมีสหายคนหนึ่งชื่อโกลิตะ(โมคคัลลานะ) ไปดูมหรสพในกรุงด้วยกันเสมอ ต่อมาวันหนึ่งเกิดสลดใจจึงชวนกันออกบวชเป็นปริพพาชกในสำนักสญชัยปริพพาชก ศึกษาอบรมจนจบลัทธิเห็นว่าไม่เป็นแก่นสารจึงชวนกันออกหาอาจารย์ใหม่ ต่อมาได้ฟังเทศนาของพระอัสสชิเถระได้สำเร็จโสดาปัตติผล จึงชวนโกลิตะไปเฝ้าพระบรมศาสดา ณ วัดเวฬุวัน ทูลขออุปสมบท

การบรรลุธรรม

ภายหลังอุปสมบทได้ 15 วัน ไดัฟัง เวทนาปริคคหสูตร ที่พระบรมศาสดาประทานแก่ ฑีฆนขปริพ พาชก อัคคิเวสนโคตร ณ ถ้ำสุกรขาตา เขาคิชกูฏ ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

เอตทัคคะ

ท่านมีปัญญาเฉลียวฉลาด ได้เป็นกำลังของพระบรมศาสดาในการประกาศพระศาสนา พระองค์จึงทรงยกย่องท่านว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางมีปัญญามาก

คุณธรรมพิเศษ

ท่านมีคุณความดีอีกหลายอย่างที่พระบรมศาสดาทรงยกย่องในที่นี้จะนำมากล่าวเฉพาะที่สำคัญดังนี้ :-

1. ทรงยกย่องให้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาคู่กับพระมหาโมคคัลลานเถระ
2. ทรงยกย่องเป็นพระธรรมเสนาบดี คู่กับพระศาสดาที่เป็นพระธรรมราชา
3. เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที

การนิพพาน

ท่านดำรงชีพมาถึงพรรษาที่ 48 ได้ทูลลาพระบรมศาสดาไปนิพพานที่บ้านเกิดของท่าน เมื่อจวนนิพพานได้แสดงธรรมโปรดมารดาซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิ ให้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลจนสำเร็จ จากนั้นก็นิพพาน

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ