ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระสารีบุตรเถระ

ชาติภูมิ

ท่านเป็นบุตรวังคันตพราหมณ์ และนางสารี ผู้เป็นนายบ้านนาลันทะกรุงราชคฤห์ เดิมชื่อ “อุปติสสะ” เพราะเป็นบุตรนางสารีจึงเรียก สารีบุตร มีน้องสาว 3 คน คือ จาลา อุปจาลา สีสุปจาลา น้องชาย 3 คน คือ จุนทะ อุปเสนะ เรวตะ (บวชหมด)

การออกบวช

ท่านมีสหายคนหนึ่งชื่อโกลิตะ(โมคคัลลานะ) ไปดูมหรสพในกรุงด้วยกันเสมอ ต่อมาวันหนึ่งเกิดสลดใจจึงชวนกันออกบวชเป็นปริพพาชกในสำนักสญชัยปริพพาชก ศึกษาอบรมจนจบลัทธิเห็นว่าไม่เป็นแก่นสารจึงชวนกันออกหาอาจารย์ใหม่ ต่อมาได้ฟังเทศนาของพระอัสสชิเถระได้สำเร็จโสดาปัตติผล จึงชวนโกลิตะไปเฝ้าพระบรมศาสดา ณ วัดเวฬุวัน ทูลขออุปสมบท

การบรรลุธรรม

ภายหลังอุปสมบทได้ 15 วัน ไดัฟัง เวทนาปริคคหสูตร ที่พระบรมศาสดาประทานแก่ ฑีฆนขปริพ พาชก อัคคิเวสนโคตร ณ ถ้ำสุกรขาตา เขาคิชกูฏ ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

เอตทัคคะ

ท่านมีปัญญาเฉลียวฉลาด ได้เป็นกำลังของพระบรมศาสดาในการประกาศพระศาสนา พระองค์จึงทรงยกย่องท่านว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางมีปัญญามาก

คุณธรรมพิเศษ

ท่านมีคุณความดีอีกหลายอย่างที่พระบรมศาสดาทรงยกย่องในที่นี้จะนำมากล่าวเฉพาะที่สำคัญดังนี้ :-

1. ทรงยกย่องให้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาคู่กับพระมหาโมคคัลลานเถระ
2. ทรงยกย่องเป็นพระธรรมเสนาบดี คู่กับพระศาสดาที่เป็นพระธรรมราชา
3. เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที

การนิพพาน

ท่านดำรงชีพมาถึงพรรษาที่ 48 ได้ทูลลาพระบรมศาสดาไปนิพพานที่บ้านเกิดของท่าน เมื่อจวนนิพพานได้แสดงธรรมโปรดมารดาซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิ ให้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลจนสำเร็จ จากนั้นก็นิพพาน

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย