ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระมหาโมคคัลลานเถระ

ชาติภูมิ-การอุปสมบท

ท่านเป็นบุตรพราหมณ์นายบ้านโกลิตะกับนางโมคคัลลี เดิมชื่อว่าโกลิตะ ได้ออกบวชเป็นปริพพานชกับพระสารีบุตร ภายหลังได้ฟังธรรมของพระอัสสชิที่พระสารีบุตรนำมาบอก ก็ได้บรรลุโสดาปัตติผล ได้อุปสมบท ณ วัดเวฬุวัน พร้อมกับพระสารีบุตร

การบรรลุธรรม

หลังจากบวชได้ 7 วันได้ไปทำความเพียรที่บ้านกัลลวาลมุตตคาม แขวงมคธรัฐ เกิดความอ่อนใจนั่งโงกง่วงอยู่ พระบรมศาสดาเสด็จไปแสดงอุบายแก้ง่วง 8 ข้อแล้วทรงแสดงธรรมของผู้ปรารถนาน้อยและธรรมเครื่องสิ้นตัณหาโดยลำดับ ท่านปฏิบัติตามพุทธโอวาท ก็สำเร็จพระอรหัตตผล

เอตทัคคะ

ท่านได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางมีฤทธิ์มาก ท่านได้รับยกย่องเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายคู่กับพระสารีบุตรด้วย

นิพพาน

ท่านนิพพานภายหลังพระสารีบุตร 15 วัน ณ กาลสิลามคธรัฐ ถูกพวกโจรที่เคียรถีย์จ้างให้มาฆ่า เพราะเหตุที่ท่านทำให้พวกคนเสื่อมจากลาภ พวกโจรทุบท่านจนกระดูกแหลกสำคัญว่ามรณะ จึงนำไปซ่อนไว้ในพุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วหนีไป ท่านเยียวยาสรีระ ด้วยกำลังฌานแล้ว มาทูลลาพระบรมศาสดากลับไปนิพพานที่เดิม พระบรมศาสดาเสด็จไปทำฌาปนกิจ สั่งให้เก็บอัฐิไปบรรจุไว้ ณ ซุ้มประตูวัดเวฬุวัน

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย