ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระมหากัสสปเถระ

ชาติภูมิ-การอุปสมบท

ท่านเป็นบุตรกบิลพราหมณ์กัสสปโคตร ในบ้านมหาติฏฐะ แคว้นมคธ เดิมชื่อปิปผลิพออายุ 20 ปีได้แต่งงานกับ นางภัททกาปิลานี บุตรตรีของพราหมณีโกสิยโคตร ต่อมาจิตเบื่อหน่ายในการอยู่ครองเรือนจึงพากันออกบวชอุทิศพระบรมศาสดา วันหนึ่งได้พบกับพระบรมศาสดาที่พหุปุตตนิโครธจึงย่อกายเข้าไปถวายบังคมทูลขออุปสมบท พระองค์ทรงอุปสมบทให้ด้วยการประทานโอวาท 3 ข้อคือ

1. พึงเข้าไปตั้งความละอาย ความเกรง ไว้ในภิกษุทุกชั้นอย่างแรงกล้า
2. พึงตั้งใจฟังธรรมที่เป็นกุศล และพิจารณาเนื้อความ
3. ไม่พึงละสติที่พิจารณาไปในกายเป็นอารมณ์

ท่านบำเพ็ญเพียรไปตามพุทธโอวาทนั้น ในวันที่ 8 ก็ได้บรรลุพระอรหันตตผล

เอตทัคคะ ท่านปฏิบัติมักน้อยสันโดษอยู่ในธุดงค์ 3 คือ ทรงผ้าบังสกุลเป็นวัตร เที่ยวบิณฑบาตรเป็นวัตร อยู่ป่าเป็นวัตร ดังนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางทรงธุดงค์

หน้าที่สำคัญหลังพุทธปรินิพพาน

เมื่อพระบรมศาสดาทรงปรนิพพานและถวายพระเพลิงสรีระแล้วประมาณ 7 วัน ท่านได้รวบรวมสงฆ์ทำการสังคายนาพระธรรมวินัยหลังจากพุทธปรินิพพาน 3 เดือน ทำอยู่ 8 เดือนจึงสำเร็จ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะได้รวบรวมเอาพระธรรมวินัยไว้เป็นหลักสืบ

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย