ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระอชิตเถระ

ท่านเป็นบุตรพราหมณ์ในกรุงสาวัตถีได้ศึกษาศิลปวิทยาอยู่ในสำนักของพราหมณ์พาวรีจนมีวิชาแก่กล้า พราหมณ์พาวรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นหัวหน้าในมาณพ 16 คน ให้ไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่ปาสาณเจดีย์ เพื่อทูลถามปัญหา ครั้นได้ฟังคำพยากรณ์ปัญหาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัตตผล เมื่อมาณพ 16 คน ทูลถามปัญหาครบแล้ว อีกทั้งพระบรมศาสดาก็ได้พยากรณ์ปัญหาเสร็จหมดแล้ว ทั้งหมดก็ได้ทูลถามทูลขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาทรงประทานให้เป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุสัมปทา ท่านดำรงอายุสังขารอยู่พอสมควรแก่อัตภาพแล้วก็นิพพาน

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย