ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระปิงคิยเถระ

ท่านเป็นบุตรพราหมณ์ชาวนครสาวัตถี เป็นหลานพราหมณ์พราหมณ์พาวรี ขณะฟังปัญหาพุทธพยากรณ์ ใจระลึกถึงพราหมณ์พาวรีผู้เป็นอาจารย์ว่าเสียดายที่ไม่ได้มาฟังพุทธดำรัสด้วย เหตุดังนี้จึงทำให้ท่านสำเร็จเพียงโสดาปัตติผล ครั้นบวชพร้อมกับมาณพอีก 15 คนแล้วจึงทูลลาพระบรมศาสดาไปเล่าความทั้งปวงแก่พราหมณ์พาวรีแล้วกลับมาเฝ้าพระบรมศาสดาภายหลังได้สดับโอวาทที่พระบรมศาสดาตรัสสั่งสอน จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ส่วนพราหมณ์พาวรีผู้เป็นอาจารย์ ได้บรรลุอนาคามิผล

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย