ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระนันทเถระ

ท่านเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางมหาปชาบดีโคตมี เป็นพระอนุชาต่างมารดาของพระมหาบุรุษ ในวันที่ 2 แต่วันเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ พระศาสดาเสด็จไปทำภารกิจในวันอาวาหมงคลของนันทกุมารกับนางชนบทกัลยาณีเสร็จแล้ว ส่งบาตรให้นันทกุมารแล้วเสด็จกลับ นันทกุมารถือบาตรตามมาจนถึงวิหารเอาบาตรถวาย พระบรมศาสดาตรัสถามว่าอยากบาชหรือเปล่า เธอไม่ปรารถนาแต่ด้วยความเคารพจึงทูลรับเมื่ออุปสมบทแล้วเบื่อหน่ายในเพศพรหมจรรย์ พระบรมศาสดาพาเสด็จเที่ยวเมืองสวรรค์ แล้วรับปากจะให้เทพธิดาสวยๆ ให้แก่ท่าน แต่ให้ท่านตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ พระนันทตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะได้เทพธิดาสวยๆ จนเรื่องกระจายไปทั่ว พวกภิกษุต่างพากันล้อเลียนท่านว่า “พระนันทเป็นลูกจ้าง” ท่านเกิดความละอาย จึงหลีกไปบำเพ็ญเพียรแต่ผู้เดียวจนบรรลุพระอรหัตตผล

เอตทัคคะ

เมื่อท่านจะแลไปทางไหนๆ ย่อมมีสติสำรวมเสมอ พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางสำรวมระวังอินทรีย์

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย