ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระอุปาลีเถระ

ท่านเป็นบุตรนายช่างกัลลบก เมื่อเจริญวัยแล้วได้เป็นนายภูษามาลาในราชสำนัก ออกบวชพร้อมกับภัททิยศากยราชเป็นต้นที่อนุปิยอัมพวัน แคว้นมัลละ เรียนกัมมัฏฐานจากพระบรมศาสดาไม่ช้าก็ได้บรรลุพระอรหัตตผล

เอตทัคคะ

ต่อมาพระบรมศาสดาทรงสั่งสอนพระวินัยปิฏกแก่ท่านด้วยพระองค์เองจนชำนาญ ท่านฉลาดในการตัดสินอธิกรณ์ต่างๆ ภายหลังพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางทรงจำพระวินัย

หน้าที่สำคัญหลังพุทธปรินิพพาน

เมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปเถระทำการสังคายนาพระธรรมวินัย สงฆ์ได้เลือกท่านให้เป็นผู้วิสัชนาในส่วนพระวินัยปิฏก เพราะท่านเป็นผู้ชำนาญในทางนี้

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย