ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระอานนทเถระ

ท่านเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุกโกทนะกับพระนางกีสาโคตมี ในกรุงกบิลพัสดุ์ เสด็จออกผนวชพร้อมกับศากยะกุมารและนายอุปาลีภูษามาลาที่อนุปิยอัมพวันแคว้นมัลละ ครั้นผนวชแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระปุณณมันตานีบุตร ก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผล

เอตทัคคะ

เพราะเหตุที่ท่านเป็นพหูสูต จึงได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาประทานแก่ตนเองและที่ประทานแก่ผู้อื่น ท่านมีสติทรงจำไว้มากและเอาธุระในการศึกษาเล่าเรียน จึงเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมมาก และเป็นพุทธอุปัฏฐากที่ดี ดังนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย 5 สถาน คือ เป็นพหูสูต 1 มีสติ 1 มีคติคือความ 1 มีธิติคือความทรงจำ 1 เป็นพุทธอุปัฏฐาก 1

หน้าที่สำคัญหลังพุทธปรินิพพาน

เพราะเหตุที่ท่านเป็นพหูสูต เมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปเถระทำการสังคายนาพระธรรมวินัย สงฆ์ได้เลือกท่านให้ เป็นผู้วิสัชชนาในส่วนของพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก ท่านสำเร็จพระอรหัตตผลก่อนที่จะทำการสังคายนา 1 วันคือ เมื่อท่านได้รับคำเตือนจากพระมหากัสสปเถระ ครั้นถึงเวลาเย็นก็อุตส่าห์บำเพ็ญสมณธรรม จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในท่าที่จะล้มตัวลงนอน

การนิพพาน

เมื่อท่านดำรงชีพอยู่พอสมควรแล้ว ก็นิพพาน ณ ท่ามกลางอากาศเหนือแม่น้ำโรหิณี อันเป็นพรมแดนระหว่างนครกบิลพัสดุ์และโกศิยนครต่อกัน

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย