ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระวักกลิเถระ

ท่านเป็นบุตรพราหมณ์ ในเมืองสาวัตถี เมื่อเจริญวัยแล้วได้ศึกษาจบไตรเพทตามลัทธิพราหมณ์เลื่อมใสในพระรูปโฉมของพระบรมศาสดา ออกบวชในพระพุทธศาสนา ณ วัดเชตวันมหาวิหาร ครั้นบวชแล้วมัวดูแต่พระรูปโฉมของพระบรมศาสดาอย่างเดียว พระบรมศาสดาจึงทรงประณามไล่ท่านเสีย ท่านเสียใจจะไปกระโดดเหวตาย พระบรมศาสดาทรงทราบจึงทรงแผ่รัศมีเป็นรูปพระองค์ไปปลอบ ท่านเกิดปีติจนการลอย เมื่อข่มสติได้แล้วพิจารณาตามภูมิธรรมก็ได้สำเร็จพระอรหัตตผล

เอตทัคคะ

ท่านได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายข้างศรัทธาวิมุตติ คือ พ้นจากกิเลสด้วยศรัทธา

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย