ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระวังคีสเถระ

ท่านเป็นบุตรพราหมณ์ในพระนครสาวัตถี มีมนต์อย่างหนึ่งชื่อว่า “ฉวสีสะ” ชำนาญในการพิสูจน์กระโหลกคนว่าจะไปเกิดในที่ไหน เมื่อชาติก่อนเป็นอะไร โดยใช้เล็บเคาะกระโหลกศีรษะ จนมีคนนับถือมาก ภายหลังทราบว่าพระบรมศาสดาเป็นนักปราชญ์ จึงมาเฝ้าแสดงความรู้แก่พระองค์ พระองค์ก็ได้นำกระโหลกพระอรหันต์มาให้ท่านพิสูจน์ แต่ท่านพิสูจน์ไม่ได้จึงยอมแพ้ประสงค์จะเรียนพุทธมนต์จึงอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วพระบรมศาสดาทรงประทานกัมมัฏฐานมีอาการ 32 ให้ท่านสาธยาย โดยล่วงไป 2-3 วัน จึงได้สำเร็จอรหัตตผล

เอตทัคคะ

เมื่อท่านจะเข้าเฝ้าทีไรมักผูกบทบาทคาถาแต่งกลอนถวายทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางมีปฏิภาณในการผูกบทบาทคาถา

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย