ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระศาคตเถระ

ท่านเป็นบุตรพราหมณ์ในนครสาวัตถี มีความเลื่อมใสจึงได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนา เมื่ออุปสมบทแล้วได้ตามเสด็จพระบรมศาสดาไปยังเมืองโกสัมพี ท่านมีชื่อเสียงในการเจริญเตโชกสิณ มีเรืองเล่าว่า “ท่านได้ต่อสู้กับพญานาคที่มาเบียดเบียนชาวเมืองโกสัมพีให้หายพยศ” ชาวเมืองจึงพากันเลื่อมใสมากได้ถวายสุราอ่อนแก่ท่าน ท่านฉันจนเมาหมดสตินอนที่กองหยาดเยื่อ พระบรมศาสดาทรงทราบจึงตรัสบัญญัติสุราปานสิกขาบท และติเตียนท่านเป็นอันมากรุ่งขึ้นเช้าตรู่ท่านได้สติทูลขอโทษได้ความสังเวช หมั่นเจริญสมณธรรมก็ได้สำเร็จพระอรหัตตผล

เอตทัคคะ

ต่อมาพระบรมศาสดาประทับ ณ วัดเชตวัน ทรงยกเอาคุณสมบัติของท่านดังกล่าวแล้วให้เหตุแล้วตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางฉลาดในเตโชกสิณ

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย