ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระอุปเสนเถระ

ท่านเป็นบุตรของวังคันตพราหมณ์กับนางสารีพราหมณี เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเถระ ครั้นเจริญวัยแล้วได้ศึกษาจบไตรเพทในลัทธิพราหมณ์ ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา เกิดความเลื่อมใสจึงได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนา แล้วบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหัตตผล

เอตทัคคะ

ตอนท่านบวชได้พรรษาเดียว ก็ให้อุปสมบทแก่กุลบุตร พระบรมศาสดาทรงทราบ จึงตรัสติเตียนว่าเป็นคนสะเพร้ามักมาก เมื่อสำเร็จอรหันต์แล้วในพรรษาที่ 10 ได้แสดงธรรมมีกุลบุตรเลื่อมใสมาขอบวชกันมาก ท่านก็ฝึกสอนให้รู้วินัยแล้วจึงบวช แต่นั้นก็ให้เรียนธุดงค์ 13 ให้ยินดีในการอยู่ป่าดุจท่าน จนมีบริวารถึง 500 เมื่อพระบรมศาสดาทรงทราบจึงทรงสรรเสริญท่านว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางยังพหุชนให้เลื่อมใส

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย