ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระขทิรวนิยเรวตเถระ

ท่านเป็นบุตรวังคันตพราหมณ์กับนางสารีพราหมณี เป็นน้องชายคนเล็กของพระสารีบุตรเถระ เมื่ออายุได้ 7 ปี บิดา มารดารีบจัดการแต่งงานเพราะกลัวจะบวชเสียก่อนในวันแต่งงานท่านได้ออกอุบายหนีไปบวชเป็นสามเณรในสำนักภิกษุ 30 รูปในป่าที่พระสารีบุตรสั่งไว้ ภายหลังกลัวพวกญาติจะตามมาพบ จึงเรียนเอากัมมัฏฐานแล้วลาไปอยู่ป่าสะแก บำเพ็ญเพียรไปก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลในพรรษานั้น พอออกพรรษา พระบรมศาสดากับพระสารีบุตรพร้อมด้วยหมู่สงฆ์เสด็จไปเยี่ยม ท่านนิมิตรเรือนอย่างละ 500 สำหรับเป็นที่พักแก่หมู่สงฆ์ ทรงประทับอยู่ 1 เดือนก็เสด็จกลับ

เอตทัคคะ

ท่านชอบอยู่ป่ากันดารเช่นนี้ จึงมีฉายาว่า “ขทิรวนิยะ” และต่อมาพระบรมศาสดายกย่องท่านว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ป่ากันดาร

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย