ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระสีวลีเถระ

ท่านเป็นโอรสแห่งศากยะกุมารกับพระนางสุปปวาสาธิดาโกลิยวงศ์ เมื่อตั้งครรภ์มีผู้เอาของสักการะมาถวายทุกเช้าเย็น อยู่ในครรภ์ตั้ง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน ด้วยผลกรรมที่ไปล้อมเมืองเพื่อชิงราชสมบัติในชาติก่อน ครั้นเวลาคลอดก็ง่ายดุจน้ำออกจากกระบอก ทำให้ประยูรญาติเบาใจจึงขนานนามว่า “สีวลี” เมื่อเจริญวัยเกิดศรัทธาไปบวชในสำนักพระสารีบุตรเถระ ได้สำเร็จพระอรหัตตผลขณะปลงผมเสร็จพอดี

เอตทัคคะ

เมื่อท่านได้เข้ามาบวช จะอยู่ที่ไหนก็บริบูรณ์ด้วยลาภ จนพระบรมศาสดาจะพาสงฆ์ไปไหนทางกันดารต้องเอาท่านไปด้วย อาศัยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยลาภ

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย