ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระพาหิยทารุจิริยเถระ

ท่านเป็นบุตรกุฎุมพีผู้มั่งคั่ง ในแคว้นพาหิยราษฏร์ เมื่อเจริญวัยแล้วได้ไปค้าขายยังแคว้นสุวรรณภูมิเรืออัปปางในกลางมหาสมุทร ท่านเกาะแผ่นกระดานว่ายน้ำมาถึงฝั่งได้ ไม่มีเครื่องนุ่งห่มจึงเอาเปลือกไม้บ้าง ใบไม้บ้างมานุ่งห่ม คนทั้งหลายเห็นนึกว่าเป็นพระอรหันต์มักน้อยสันโดษ เมื่อพรหมเทพผู้เป็นสหายเก่ามาเตือนว่าท่านประพฤติลวงโลก แนะนำให้ไปพบพระศาสดา ได้พบพระบรมศาสดาขณะทรงบาตรในระหว่างทาง จึงเข้าไปหมอบลงริมพระบาททูลขอให้แสดงธรรมแก่ตนพระบรมศาสดาจึงทรงแสดงธรรมโดยย่ออันรวมในไตรสิกขา ท่านส่งจิตไปตามกระแสธรรมก็สำเร็จพระอรหัตตผล

นิพพาน

ท่านปรารถนาจะอุปสมบทจึงไปแสวงหาผ้า กำลังฉุดผ้าอยู่ที่กองหยากเยื่อมีแม่โคลูกอ่อนตัวหนึ่งวิ่งมาขวิดท่านตาย จึงนิพพานในขณะนั้น พระบรมศาสดาเสด็จทรงบาตรต่อไปพบท่านนอนตายอยู่ที่นั่น จึงรับให้สงฆ์จัดการเผาสรีระแล้วนำอัฐิไปบรรลุไว้ที่ใกล้ทาง 4 แพร่งเพื่อเป็นที่สักการะ

เอตทัคคะ

ในกาลต่อมาพระบรมศาสดาทรงยกย่องท่านไว้ในเอตทัคคฐานว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ขิปปาภิญญา คือตรัสรู้เร็ว

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย