ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระพากุลเถระ

ท่านเป็นบุตรเศรษฐีในนครโกสัมพี ในคราวโกนผมไฟ นางนมได้พาท่านไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคา ปลาได้ฮุบเอาท่านไป ปลาร้อนท้องกระวนกระวายไปติดแหชาวประมง ๆ ได้นำปลาไปขายให้เศรษฐีในตำบลที่ท่านอยู่เศรษฐีแล่ปลาเห็นทารกก็มีความรักใคร่ดุจบุตร เลยเลี้ยงไว้ให้เป็นบุตร ต่อมาเศรษฐีผู้บิดาทราบข่าว ก็เกิดเรื่องถึงกับจะแย่งบุตร จนพระเจ้าแผ่นดินทรงตัดสินให้ทั้ง 2 ตระกูลเลี้ยงในเวลาเท่า ๆ กัน เมื่อเจริญวัยแล้วได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนา แล้วเจริญวิปัสสนาจนสำเร็จพระอรหัตตผล

เอตทัคคะ

ท่านเป็นผู้ไม่มีโรคาพาธเบียดเบียนเลยตั้งแต่เป็นฆราวาสจนถึงนิพพาน ด้วยเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีโรคาพาธน้อย ท่านอยู่มาถึงอายุประมาณ 140 ปี จึงนิพพานในท่างกลางสงฆ์ และอธิฐานเตโชธาตุ ให้เผาสรีระเหลือแต่อัฏฐิสีขาวดังดอกมะลิ

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย