ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

พระองคุลิมาลเถระ

ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ ในเมืองสาวัตถี บิดาชื่อว่า ภัคควพราหมณ์เป็นปุโรหิตของพระเจ้าโกศล เดิมชื่อว่า “อหิงสกะ” ได้ศึกษาศิลปศาสตร์ในสำนักทิศาปาโมกข์ในเมืองตักกสิลา ปรากฏว่าท่านเรียนเก่งมีความรู้ ความประพฤติดี พวกศิษย์ด้วยกันริษยา ยุให้อาจารย์กำจัดเสีย อาจารย์หลงเชื่อจึงลวงให้อหิงสกะไปฆ่าคนมาให้ครบพันหนึ่ง แล้วจะมอบวิชาวิเศษให้ ท่านจึงฆ่าคนคามคำสั่งของอาจารย์ จึงกลายเป็นคนที่โหดร้ายทารุณมาก ฆ่าแล้วเอานิ้วคนมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอ จึงได้ชื่อว่าองคุลีมาล ภายหลังพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด ท่านกลับใจจึงขอบวชและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เป็นพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา

 

พระอัญญาโกณทัญญเถระ
พระวัปปเถระ
พระอัสสชิเถระ
พระยสเถระ
พระวิมลเถระ
พระอุรุเวลกัสสปเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระมหากัสสปเถระ
พระมหากัจจายนเถระ
พระอชิตเถระ
พระปิงคิยเถระ
พระราธเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระกาฬุทายีเถระ
พระนันทเถระ
พระราหุลเถระ
พระอุปาลีเถระ
พระภัททิยศากยเถระ
พระอนุรุทเถระ
พระอานนทเถระ
พระภัคคุเถระ
พระกิมพิลเถระ
พระโสณโกฬิวิสเถระ
พระรัฏฐบาลเถระ
พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
พระมหาปันถกเถระ
พระจูฬปันถกเถระ
พระโสณกุฏิกัณณเถระ
พระสุภูติเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระกังขาเรวตเถระ
พระวักกลิเถระ
พระโกณฑธานะ
พระวังคีสเถระ
พระปิลินทวัจฉเถระ
พระกุมารกัสสปเถระ
พระมหาโกฏฐิตเถระ
พระโสภิตเถระ
พระนันทกเถระ
พระมหากัปปินเถระ
พระศาคตเถระ
พระอุปเสนเถระ
พระขทิรวนิยเรวตเถระ
พระสีวลีเถระ
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
พระพากุลเถระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
พระอุทายีเถระ
พระอุปวาณเถระ
พระเมฆิยเถระ
พระนาคิตเถระ
พระจุนทเถระ
พระยโสชเถระ
พระสภิยเถระ
พระเสลเถระ
พระมหาปรันตปเถระ
พระนาลกเถระ
พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย