ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติอนุพุทธะ

       อนุพุทธประวัติ หมายถึง เรื่องที่กล่าวถึงความเป็นไปในชีวประวัติ และปฏิปทาของหมู่ชนผู้ได้สดับฟังคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้น แล้วรู้ตามจนสามารถดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิง

ประโยชน์ของการศึกษาอนุพุทธประวัติ อนุพุทธบุคคลเป็นพระสงฆ์สาวกซึ่งจัดเป็นรัตนะประการหนึ่งในรัตนะทั้งสามประการ พระพุทธเจ้าแม้ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรม แต่เมื่อขาดผู้ฟังธรรมและผู้ประพฤติปฏิบัติตาม ความตรัสรู้ของพระองค์ก็จักไม่สำเร็จประโยชน์ อนุพุทธบุคคลเป็นพยานในการตรัสรู้ของพระองค์ ทั้งได้เป็นกำลังของพระบรมศาสดาในการประกาศพระศาสนา เมื่อเราทราบความเป็นไปและปฏิปทาของท่านเหล่านั้นแล้ว จักได้ถือเอาเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่นโดยเหมาะแก่ภาวะของตนอันจะเป็นเหตุให้พระศาสนารุ่งเรืองประการหนึ่ง

จำนวนพระมหาสาวก ตามนัยแห่งอรรถกถากำหนดจำนวนไว้ 80 องค์ ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะจำนวน 41 องค์

» พระอัญญาโกณทัญญเถระ

» พระวัปปเถระ

» พระอัสสชิเถระ

» พระยสเถระ

» พระวิมลเถระ

» พระอุรุเวลกัสสปเถระ

» พระสารีบุตรเถระ

» พระมหาโมคคัลลานเถระ

» พระมหากัสสปเถระ

» พระมหากัจจายนเถระ

» พระอชิตเถระ

» พระปิงคิยเถระ

» พระราธเถระ

» พระปุณณมันตานีบุตรเถระ

» พระกาฬุทายีเถระ

» พระนันทเถระ

» พระราหุลเถระ

» พระอุปาลีเถระ

» พระภัททิยศากยเถระ

» พระอนุรุทเถระ

» พระอานนทเถระ

» พระภัคคุเถระ

» พระกิมพิลเถระ

» พระโสณโกฬิวิสเถระ

» พระรัฏฐบาลเถระ

» พระปิณโฑลภารทวาชเถระ

» พระมหาปันถกเถระ

» พระจูฬปันถกเถระ

» พระโสณกุฏิกัณณเถระ

» พระสุภูติเถระ

» พระลกุณฏกภัททิยเถระ

» พระกังขาเรวตเถระ

» พระวักกลิเถระ

» พระโกณฑธานะ

» พระวังคีสเถระ

» พระปิลินทวัจฉเถระ

» พระกุมารกัสสปเถระ

» พระมหาโกฏฐิตเถระ

» พระโสภิตเถระ

» พระนันทกเถระ

» พระมหากัปปินเถระ

» พระศาคตเถระ

» พระอุปเสนเถระ

» พระขทิรวนิยเรวตเถระ

» พระสีวลีเถระ

» พระพาหิยทารุจิริยเถระ

» พระพากุลเถระ

» พระทัพพมัลลบุตรเถระ

» พระอุทายีเถระ

» พระอุปวาณเถระ

» พระเมฆิยเถระ

» พระนาคิตเถระ

» พระจุนทเถระ

» พระยโสชเถระ

» พระสภิยเถระ

» พระเสลเถระ

» พระมหาปรันตปเถระ

» พระนาลกเถระ

» พระองคุลิมาลเถระ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย