ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาอินเดีย

การแบ่งยุคของปรัชญาอินเดีย

ปรัชญาอินเดียแบ่งออกเป็น 3 ยุค ด้วยกันคือ

 1. ยุคพระเวท (dic period) เริ่มตั้งแต่มีการเกิดมีพระเวทขึ้นตามประวัติระบบแห่งแนวความคิตของอินเดีย กำเนิดขึ้นช่วงระยะเวลาระหว่าง 1,000 ปี ถึง 100 ปี ก่อนพุทธกาล
 2. ยุคมหากาพย์ (epic period) ยุคนี้มีคัม3ร์ที่สำคัญคือ 1.รามายนะ 2.มหาภารตะ กำเนิดขึ้นช่วงระยะเวลาระหว่าง 100 ปีก่อนพุทธกาล ถึง พ.ศ. 700 (ยุคนี้ศาสนาพุทธกันศาสนาเชนเจริญรุ่งเรืองเป็นคู่แข่งของศาสนาพราหมณ์)
 3. ยุคระบบทั้ง 6 (period of the six systems) กำเนิดปรัชญาขึ้นทั้ง 6 ระบบแห่ง ปรัชญาฮินดู คือ

  ปรัชญานยายะ
  ปรัชญาไวเศษิกะ
  ปรัชญาสางขยะ
  ปรัชญาโยคะ
  ปรัชญาปูรวมีมามสา
  ปรัชญาเวทานตะ

ดังนั้นปรัชญาทั้ง 6 ระบบนี้ได้กำเนิดขึ้นช่วงระยะเวลาระหว่าง พ.ศ. 700 ปีลงมา ยุคนี้เป็นยุคที่ศาสนาพราหมณ์ได้เกิดการวิวัฒนาการเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งมาเป็นศาสนาฮินดูในปัจจุบัน และปรัชญาอินเดียได้แบ่งเป็น 2 สายใหญ่ ๆ ด้วยกันตามความเชื่อถือ คือ

1. ปรัชญาอินเดียสายอาสติก
2. ปรัชญาอินเดียสายนาสติก

 

การแบ่งยุคของปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาอินเดียสายอาสติก
ปรัชญาอินเดียยุคพระเวท
ปรัชญาอุปนิษัท
ปรัชญาภควัทคีตา
ปรัชญาอินเดียยุคระบบทั้ง 6
ปรัชญานยายะ
ปรัชญาไวเศษิกะ
ปรัชญาสางขยะ
ปรัชญาโยคะ
ปรัชญามีมามสา
ปรัชญาเวทานยะ
อทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาวิศิษทไวตะ เวทานตะ
พระเจ้าหรือพรหมัน
โมกษะ
ปรัชญาทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาอินเดียสายนาสติกะ
ปรัชญาเชน
ญาณวิทยา
อภิปรัชญา
จริยศาสตร์
ปฏิจจสมุปบาท
โมกษะหรือนิพพาน
นิกายทางพุทธศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ