ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาอินเดีย

การแบ่งยุคของปรัชญาอินเดีย

ปรัชญาอินเดียแบ่งออกเป็น 3 ยุค ด้วยกันคือ

 1. ยุคพระเวท (dic period) เริ่มตั้งแต่มีการเกิดมีพระเวทขึ้นตามประวัติระบบแห่งแนวความคิตของอินเดีย กำเนิดขึ้นช่วงระยะเวลาระหว่าง 1,000 ปี ถึง 100 ปี ก่อนพุทธกาล
 2. ยุคมหากาพย์ (epic period) ยุคนี้มีคัม3ร์ที่สำคัญคือ 1.รามายนะ 2.มหาภารตะ กำเนิดขึ้นช่วงระยะเวลาระหว่าง 100 ปีก่อนพุทธกาล ถึง พ.ศ. 700 (ยุคนี้ศาสนาพุทธกันศาสนาเชนเจริญรุ่งเรืองเป็นคู่แข่งของศาสนาพราหมณ์)
 3. ยุคระบบทั้ง 6 (period of the six systems) กำเนิดปรัชญาขึ้นทั้ง 6 ระบบแห่ง ปรัชญาฮินดู คือ

  ปรัชญานยายะ
  ปรัชญาไวเศษิกะ
  ปรัชญาสางขยะ
  ปรัชญาโยคะ
  ปรัชญาปูรวมีมามสา
  ปรัชญาเวทานตะ

ดังนั้นปรัชญาทั้ง 6 ระบบนี้ได้กำเนิดขึ้นช่วงระยะเวลาระหว่าง พ.ศ. 700 ปีลงมา ยุคนี้เป็นยุคที่ศาสนาพราหมณ์ได้เกิดการวิวัฒนาการเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งมาเป็นศาสนาฮินดูในปัจจุบัน และปรัชญาอินเดียได้แบ่งเป็น 2 สายใหญ่ ๆ ด้วยกันตามความเชื่อถือ คือ

1. ปรัชญาอินเดียสายอาสติก
2. ปรัชญาอินเดียสายนาสติก

 

การแบ่งยุคของปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาอินเดียสายอาสติก
ปรัชญาอินเดียยุคพระเวท
ปรัชญาอุปนิษัท
ปรัชญาภควัทคีตา
ปรัชญาอินเดียยุคระบบทั้ง 6
ปรัชญานยายะ
ปรัชญาไวเศษิกะ
ปรัชญาสางขยะ
ปรัชญาโยคะ
ปรัชญามีมามสา
ปรัชญาเวทานยะ
อทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาวิศิษทไวตะ เวทานตะ
พระเจ้าหรือพรหมัน
โมกษะ
ปรัชญาทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาอินเดียสายนาสติกะ
ปรัชญาเชน
ญาณวิทยา
อภิปรัชญา
จริยศาสตร์
ปฏิจจสมุปบาท
โมกษะหรือนิพพาน
นิกายทางพุทธศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย