ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาอินเดีย

ปรัชญาอินเดียสายอาสติก

หมายถึงระบบปรัชญาที่ยอมรับนับถือความมีอยู่ของพระเจ้าว่า พระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด และความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระเวท อันเป็นระบบปรัชญาของพราหมณ์และฮินดูทั้งหมด ได้แก่

  • ปรัชญาอินเดียยุคพระเวท
  • ปรัชญาอุปนิษัท
  • ปรัชญาภควัตคีตา

ปรัชญาระบบทั้ง 6 คือ

1.ปรัชญานยายะ
2.ปรัชญาไวเศษิกะ
3.ปรัชญาสางขยะ
4.ปรัชญาโยคะ
5.ปรัชญาปูรวมีมามสา
6.ปรัชญาเวทานตะ

ปรัชญาอินเดียสายสติก หมายถึงระบบปรัชญาที่ปฏิเสธพระเจ้า ปฏิเสธความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของคัมภีร์พระเวท มี 3 ระบบคือ

ปรัชญาจารวาก
ปรัชญาเชน
ปรัชญาพุทธ

ปรัชญาเหล่านี้ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์พระเวท กล่าวคือมีความเชื่อถือในพระเจ้า ความศักดิ์สิทธิ์ ถือได้ว่าได้รับอิทธิพลมาโดยตรง จากคัมภีร์พระเวท อันได้แก่ปรัชญาอินเดียสายอาสติก ส่วนปรัชญาสายนาสติก เป็นระบบที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อถือใในเรื่องพระเจ้า คือได้รับอิทธิพลมาโดยทางอ้อม

 

การแบ่งยุคของปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาอินเดียสายอาสติก
ปรัชญาอินเดียยุคพระเวท
ปรัชญาอุปนิษัท
ปรัชญาภควัทคีตา
ปรัชญาอินเดียยุคระบบทั้ง 6
ปรัชญานยายะ
ปรัชญาไวเศษิกะ
ปรัชญาสางขยะ
ปรัชญาโยคะ
ปรัชญามีมามสา
ปรัชญาเวทานยะ
อทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาวิศิษทไวตะ เวทานตะ
พระเจ้าหรือพรหมัน
โมกษะ
ปรัชญาทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาอินเดียสายนาสติกะ
ปรัชญาเชน
ญาณวิทยา
อภิปรัชญา
จริยศาสตร์
ปฏิจจสมุปบาท
โมกษะหรือนิพพาน
นิกายทางพุทธศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ