ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาอินเดีย

ปรัชญาวิศิษทไวตะ เวทานตะ

ผู้ก่อตั้งคือ รามานุชะ ท่านเกิดเมื่อ ค.ศ. 1017–1137 รวมอายุได้ 120 ปีท่นได้แต่งอรรถกถาพรหมสูตรขึ้นเรียกว่า “ศรีทาษยะ” รามานุชะกล่าวว่า เอกัตภาพที่ปราศจากนานัตภาพ และนานัตภาพที่ปราศจากเอกัตภาพนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เอกัตภาพจะต้องเป็นสิ่งที่สืบเนื่องหรือเกี่ยวโยงกับนานัตภาพเสมอ เอกภาพเป็นสิ่งที่มีขึ้นโดยวิวิธภาพ ถ้าวิวิธภาพไม่มีเอกภาพก็ไม่มีเช่นกัน

รามานุชะ คัดค้านศังกราจารย์ในเรื่อง “พรหมัน” โดยเห็นว่า พรหมันคือพระเจ้าที่มีตัวตน ซึ่งมีบรรดาชีวาตมันและสสารประกอบขึ้นเป็นร่างกายของพระองค์ และมีทัศนะว่าอาตมันหรือชีวาตมันว่า ชีวาตมัน (ตัวตน) เป็นสิ่งที่มีตัวตนมีอยู่จริง ชีวาตมันอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า และมีถานะเป็นเรือนกายของพระเจ้า ชีวาตมันมีสภาพเป็นปรมาณู การบรรลุโมกษะของชีวาตมัน เป็นสภาวะที่คล้ายคลึงกับพระเจ้า และรู้แจ้งสภาวะที่แท้จริงของตนเองว่า “เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของพระเจ้า

ทฤษฎีของรามานุชะ เป็นทฤษฎีไตรภาคีเอกานุภาพ เพราะเขาถือว่า สิ่งแท้จริงอันติมะมีอยู่ 3 อย่าง คือ สสาร ชีวาตมัน และพระเจ้าและสิ่งที่แท้จริงทั้ง 3 อย่างนี้รวมกันเข้าเป็นสิ่งเดียวกัน

 

การแบ่งยุคของปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาอินเดียสายอาสติก
ปรัชญาอินเดียยุคพระเวท
ปรัชญาอุปนิษัท
ปรัชญาภควัทคีตา
ปรัชญาอินเดียยุคระบบทั้ง 6
ปรัชญานยายะ
ปรัชญาไวเศษิกะ
ปรัชญาสางขยะ
ปรัชญาโยคะ
ปรัชญามีมามสา
ปรัชญาเวทานยะ
อทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาวิศิษทไวตะ เวทานตะ
พระเจ้าหรือพรหมัน
โมกษะ
ปรัชญาทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาอินเดียสายนาสติกะ
ปรัชญาเชน
ญาณวิทยา
อภิปรัชญา
จริยศาสตร์
ปฏิจจสมุปบาท
โมกษะหรือนิพพาน
นิกายทางพุทธศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ