Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาอินเดีย

พระเจ้าหรือพรหมัน

พระเจ้าหรือพรหมันเป็นพระเจ้าที่มีตัวตน เป็นสิ่งสมบูรณ์หรือสูงสุดในจักรวาล ทรงเป็นสัพพัญญู เสวยสุขแห่งโมกษะอยู่ชั่วนิรันดร์กาล ทรงมีพระกายทิพย์ ทรงเป็นผู้สร้าง ผู้พิทักษ์และผู้ทำลายสากลจักรวาล และเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้สักการะบูชาและภักดีต่อพระองค์ พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ออกมา 5 ภาค คือ

ภาคที่ 1 สำแดงพระองค์เป็นวิญญาณแห่งสากลจักรวาล ซึ่งเรียกว่า “อันตรยามี” เป็นผู้ควบคุมสากลจักรวาลจากภายใน

ภาคที่ 2 สำแดงพระองค์เป็นพระเจ้าสูงสุด เรียกว่า “นารายณ์” หรือ ปรวาสุเทพ

ภาคที่ 3 ในฐานะแห่งพระผู้สร้าง ผู้พิทักษ์และผู้ทำลายสากลจักรวาล ทรงสำแดงพระองค์ใน 4 ลักษณะ เรียกว่า วยูหะ คือ

ภาคที่ 4 สำแดงพระองค์เสด็จลงมาถือกำเนิดในโลกนี้ เป็นมนุษย์บ้าง เป็นสัตว์บ้าง ตามสมมควรแก่เหตุการณ์ ภาคนี้เรียกว่า วิภวะหรืออวตาร การอวตารลงมาเกิดในโลกมนุษย์มีจุดประสงค์เพื่อพิทักษ์ธรรม และขจัดอธรรมในหมู่มนุษย์ให้สิ้นไป ภาคอวตารนี้มี 2 ลักษณะ คือ

  1. พระเจ้าลงมาถือกำเนิดเอง เช่น ศรีกฤษณะ พระราม เป็นต้น
  2. ชีวาตมัน ได้รับการดลบันดาลใจจากพระเจ้า เช่น พระศิวะ พระพุทธเจ้า เป็นต้น ผู้ปรารถนาความหลุดพ้นพึงบูชาาเฉพาะภาคที่อวตารจากพระเจ้าเท่านั้น

ภาคที่ 5 สำแดงพระองค์เป็นรูปบูชาในเทวาลัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เลื่อมใสและภักดีในพระองค์ได้มีโอกาสปรนนิบัติบูชา

รามานุชะแบ่งชีวาตมันออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. ชีวาตมันที่หลุดพ้นตลอดกาล
2. ชีวาตมันที่หลุดพ้น โดยการบรรลุโมกษะ
3. ชีวาตมันที่ยังติดข้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฎ

 

การแบ่งยุคของปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาอินเดียสายอาสติก
ปรัชญาอินเดียยุคพระเวท
ปรัชญาอุปนิษัท
ปรัชญาภควัทคีตา
ปรัชญาอินเดียยุคระบบทั้ง 6
ปรัชญานยายะ
ปรัชญาไวเศษิกะ
ปรัชญาสางขยะ
ปรัชญาโยคะ
ปรัชญามีมามสา
ปรัชญาเวทานยะ
อทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาวิศิษทไวตะ เวทานตะ
พระเจ้าหรือพรหมัน
โมกษะ
ปรัชญาทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาอินเดียสายนาสติกะ
ปรัชญาเชน
ญาณวิทยา
อภิปรัชญา
จริยศาสตร์
ปฏิจจสมุปบาท
โมกษะหรือนิพพาน
นิกายทางพุทธศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com