ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาอินเดีย

ปรัชญาทไวตะ เวทานตะ

ปรัชญาทไวตะนี้ ผู้ก่อตั้งคือ มัททวะ ค.ศ. 1199–1278 หลักคำสอนของมัททวะ มีลักษณะคล้ายคลึงกับเรื่องเทพเจ้าของรามานุชะ เพียงแต่มีชื่อเรียกต่างกัน มัททวะถือว่าเทพเจ้าสูงสุดคือพระวิษณุ ส่วนเทพเจ้าของรามานุชะคือพระนารายณ์ คำสอนของมัททวะมีลักษณะเป็นพหุนิยมที่เด่นชัด เขากล่าวว่าสรรพสิ่งในโลกประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน แม้กระทั่งวิญญาณมีความเชื่อว่า วิญญาณของแต่ละคนก็แตกต่างจากวิญญาณอื่น ๆ และแตกต่างจากวัตถุด้วย มีลักษณะเป็นสัจนิยมอีกด้วย

  • เรื่องเทพเจ้า ถือว่าเทพเจ้าสูงสุดคือพระวิษณุเต่เพียงผู้เดียว มีรูปร่างลักษณะเป็นตัวตน เป็นสาระสำคัญของสรรพสิ่งในโลก ผู้สร้างโลก เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลก และในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับคืนไปสู่พระเจ้าคือวิษณุ
  • เรื่องสัจนิยม มัททวะถือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีความแตกต่างกัน มีความเป็นจริงและเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
  • เรื่องพหุนิยม มัททวะถือว่า สรรพสิ่งในโลกประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย

 

การแบ่งยุคของปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาอินเดียสายอาสติก
ปรัชญาอินเดียยุคพระเวท
ปรัชญาอุปนิษัท
ปรัชญาภควัทคีตา
ปรัชญาอินเดียยุคระบบทั้ง 6
ปรัชญานยายะ
ปรัชญาไวเศษิกะ
ปรัชญาสางขยะ
ปรัชญาโยคะ
ปรัชญามีมามสา
ปรัชญาเวทานยะ
อทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาวิศิษทไวตะ เวทานตะ
พระเจ้าหรือพรหมัน
โมกษะ
ปรัชญาทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาอินเดียสายนาสติกะ
ปรัชญาเชน
ญาณวิทยา
อภิปรัชญา
จริยศาสตร์
ปฏิจจสมุปบาท
โมกษะหรือนิพพาน
นิกายทางพุทธศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ