ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาอินเดีย

ปรัชญาอินเดียสายนาสติกะ

ปรัชญาสายนี้ตรงข้ามกับปรัชญาอินเดียสายอาสติกะมีอยู่ 3 สำนัก คือ

1. ปรัชญาจารวาก
2. ปรัชญาเชน
3. ปรัชญาพุทธ

ปรัชญาจารวาก

ปรัชญาจารวากนี้เรียกอีกชื่อว่า “ปรัชญาโลกายัติ” เพราะปฏิเสธ อดีด ปัจจุบัน และอนาคต เน้นการแสวงหาความสุขในโลกเป็นสำคัญ ไม่มีนรก ไม่มีสวรรค์ การกระทำพิธีกรรมต่าง ๆ ไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อมาสานุศิษย์ของพฤหัสบดี “จารวาก” ได้นำมาฟื้นฟูคำสอนว่า “เราควรแสวงหาความสุขตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ โดยการกิน การดื่มและการแสวงหาความสุขทางกามารมณ์ให้มากที่สุด เพราะเมื่อร่างกายแตกสลาย (ตาย) ไปแล้วจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย”

สรรพทรรศนะสังคหะ กล่าวตามแนวคำสอนของจารวากว่า ไม่มีสวรรค์ ไม่มีความหลุดพ้น (โมกษะ) ไมม่มีวิญญาณใด ๆ อยู่ในโลกอื่น ไม่มีการกระทำใด ๆ ก่อให้เกิดผลกรรม การบูชาไฟ การปฏิบัติตามพระเวท การร่ายมนต์ของนักบวช และการทาตัวด้วยขี้เถ้า เป็นอุบายวิธีการหาเลี้ยงชีพของคนโง่และคนไร้ยางอาย ถ้าหากสัตว์ที่ถูกฆ่าบูชาจะได้ไปเกิดในสวรรค์จริง ทำไมไม่ทำพิธีบูชายัญบิดามารดาของตนเอง เพื่อให้ท่านไปสวรรค์ ดังนั้นมนุษย์ทุกคนควรแสวงหาความสุขในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ จงแสวงหาความสุขจากกามารมณ์ให้มากที่สุด แม้จะต้องเป็นหนี้สินก็ตาม เพราะเมื่อร่างกายแตกสลาย กลายเป็นเถ้าถ่านแล้ว จะไม่กลับฟื้นคืนชีพมาอีกเลย

สาระสำคัญที่ควรสึกษาคือ

1. ญาณวิทยา ยอมรับว่า ความรู้ที่แท้จริงมีเพียงสิ่งเดียว คือ “ความรู้ประจักษ์ อันเกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย

2. อภิปรัชญา เป็นลักษณะวัตถุนิยม และยึดถือความรู้ประจักษ์เป็นความถูกต้อง โดยยืนยันว่าวัตถุเท่านั้นเป็นสิ่งสูงสุด (สสาร) นรก สวรรค์เป็นสิ่งที่รับรู้ไม่ได้โดยสัมผัสไม่มีอยู่จริง สรรพสิ่งเกิดขึ้นมาจากธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การตายของมนุษย์และสัตว์เกิดจากการแยกตัวของธาตุทั้ง 4 เท่านั้น ปฏิเสธโลกหน้า เรื่องจิตหรืออาตมัน ว่าไม่เที่ยง ขึ้นอยู่กับร่างกาย เมื่อร่างกายแตกดับก็เพราะธาตุ 4 แยกตัวออกจากกัน วิญญาณหรือจิตก็ดับสลายไป จึงถือว่า เป็นการปฏิเสธชาติหน้าโดยตรง

3. จริยศาสตร์ เป็นแนวความคิดแบบวัตถุนิยม ยึดถือความสุขทางเนื้อหนังมังสาเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต โดยตักตวงความสุขให้เต็มที่ และถือว่าจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตมีอยู่ 4 อย่าง คือ

1. อรรถะ ทรัพย์สมบัติ
2. กามะ ความสุขจากกามารมณ
3. ธรรมะ ความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรม
4. โมกษะ ความหลุดพ้นจากทุกข์

 

การแบ่งยุคของปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาอินเดียสายอาสติก
ปรัชญาอินเดียยุคพระเวท
ปรัชญาอุปนิษัท
ปรัชญาภควัทคีตา
ปรัชญาอินเดียยุคระบบทั้ง 6
ปรัชญานยายะ
ปรัชญาไวเศษิกะ
ปรัชญาสางขยะ
ปรัชญาโยคะ
ปรัชญามีมามสา
ปรัชญาเวทานยะ
อทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาวิศิษทไวตะ เวทานตะ
พระเจ้าหรือพรหมัน
โมกษะ
ปรัชญาทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาอินเดียสายนาสติกะ
ปรัชญาเชน
ญาณวิทยา
อภิปรัชญา
จริยศาสตร์
ปฏิจจสมุปบาท
โมกษะหรือนิพพาน
นิกายทางพุทธศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ