ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาอินเดีย

โมกษะหรือนิพพาน

ปรัชญาพุทธ ถือว่านิพพานเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต เป็นบรมสุขไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่า ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความเดือดร้อนใจใด ๆ ตามทัศนะของปรัชญาพุทธ นิพพานมี 2 อย่าง คือ

  • สอุปาทิเสสนิพพาน ได้แก่การดับกิเลสตัณหาาต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป แต่เบญจขันธ์หรือนามรูป (ตัวบุคคล) ยังมีชีวิตอยู่
  • อนุปาททิเสสนิพพาน ได้แก่ การดับกิเลสตัณหาต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไปพร้อม ๆ กันเบญจขันธ์หรือนามรูป ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย

 

การแบ่งยุคของปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาอินเดียสายอาสติก
ปรัชญาอินเดียยุคพระเวท
ปรัชญาอุปนิษัท
ปรัชญาภควัทคีตา
ปรัชญาอินเดียยุคระบบทั้ง 6
ปรัชญานยายะ
ปรัชญาไวเศษิกะ
ปรัชญาสางขยะ
ปรัชญาโยคะ
ปรัชญามีมามสา
ปรัชญาเวทานยะ
อทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาวิศิษทไวตะ เวทานตะ
พระเจ้าหรือพรหมัน
โมกษะ
ปรัชญาทไวตะ เวทานตะ
ปรัชญาอินเดียสายนาสติกะ
ปรัชญาเชน
ญาณวิทยา
อภิปรัชญา
จริยศาสตร์
ปฏิจจสมุปบาท
โมกษะหรือนิพพาน
นิกายทางพุทธศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย